Την αριθ.181/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιντικής που αφορά στη μείωση δημοτικών φόρων-τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ακύρωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης.

 

Μεταξύ άλλων, στην απόφαση της Αποκεντρωμένης αναφέρεται ότι η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το νόμο πλειοψηφία, που είναι θετική ψήφος από δέκα τέσσερα (14) μέλη (απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου), διότι ψήφισαν θετικά μόνο εννέα (9) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά παράβαση της διάταξης της παρ.3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006.

 

Αναλυτικά, το σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έχει ως εξής:

«Αφού σκεφθήκαμε κατά το Νόμο και ειδικότερα:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες, το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α)ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., γ) την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους, στ) τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων, ζ) την ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων, η) τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 και θ) τη διεξαγωγή δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος…….2. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για την νόμιμη έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α. 3. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Η μη έκδοση της ειδικής πράξης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Επόπτη Ο.Τ.Α. ……4. …5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. όπου στα άρθρα 128, 129 και 130 του παρόντος αναφέρεται Επόπτης Ο.Τ.Α., νοείται ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

2. Με την γενική αρχή του δικαίου η νομιμότητα της ελεγχόμενης πράξης κρίνεται βάσει του νομικού καθεστώτος που ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσής της. Κατά τον έλεγχο αυτό ερευνώνται, πέραν της παράβασης κανόνα δικαίου και: α)η πλάνη περί τα πράγματα, δηλαδή, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο ΟΤΑ πεπλανημένα εξέλαβε ότι υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση της πράξης, β) η κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας ή υπέρβαση των άκρων ορίων της. Τα ακόλουθα στοιχεία συνήθως συνιστούν κακή χρήση ή υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας: η τήρηση της αρχής της ισότητας, η αρχή της χρηστής διοίκησης, η αρχή της αναλογικότητας και τα ελαττώματα της αιτιολογίας ή η έλλειψη αυτής. Στοιχεία της αιτιολογίας είναι η αναφορά -των κανόνων δικαίου στους οποίους στηρίζεται η έκδοση της πράξης, η τυχόν ερμηνεία τους, η ουσιαστική εκτίμηση των πραγματικών καταστάσεων, καθώς και τα κριτήρια και οι σκέψεις του οργάνου σχετικά με την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας. Στην τελευταία περίπτωση η αιτιολογία μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Η αιτιολογία πρέπει οπωσδήποτε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: να είναι ειδική (όχι γενική και αόριστη), δηλ. σχετική με την ελεγχόμενη πράξη, να είναι πλήρης ή επαρκής, δηλ. να περιέχει με σαφήνεια τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για την ορθότητα της απόφασης του Δήμου ή της Κοινότητας, να ανταποκρίνεται στα στοιχεία του φακέλου.

 

3. Επειδή, αιτιολογία είναι γενικά η αναφορά των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την έκδοση της διοικητικής πράξης και της ερμηνείας τους, της διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι πραγματικές και νομικές καταστάσεις, ενόψει των οποίων επιβάλλεται ή επιτρέπεται η έκδοση της πράξης κατ’ εφαρμογή των κανόνων αυτών, της εκτίμησης των σχετικών πραγματικών περιστατικών, καθώς και των σκέψεων του διοικητικού οργάνου που το οδήγησαν στην έκδοση ή την παράλειψη της έκδοσης της διοικητικής πράξης. Εξάλλου, κάθε διοικητική πράξη πρέπει να στηρίζεται σε σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία, η οποία μπορεί να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός και εάν κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη πρέπει να περιέχεται αιτιολογία στο σώμα της πράξης.(Αποφ. 10/2015 2ης Ειδικής Επιτροπής του αρ.152 Ν. 3463/2010 της Α.Δ.Μ.Θ. ΑΔΑ : 7Ξ69ΟΡ1Υ-Κ2Α).

 

4. Επειδή η υπό κρίση αριθ.181/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη μείωση δημοτικών φόρων-τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες λήφθηκε από το δημοτικό συμβούλιο βάσει των διατάξεων του άρθρου 202 παρ.3 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

 

5. Επειδή στο άρθρο 202 παρ.3 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι «3. «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).» – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 202 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 12 ΤΟΥ Ν. 4558/18, ΦΕΚ-140 Α/1-8-18.

 

6. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση η μείωση των δημοτικών φόρων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το νόμο πλειοψηφία, που είναι θετική ψήφος από δέκα τέσσερα (14) μέλη (απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου) διότι ψήφισαν θετικά μόνο εννέα (9) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά παράβαση της διάταξης της παρ.3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006.

 

Για τους παραπάνω λόγους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την αριθ.181/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιντικής για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.

Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου Νόμου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τ.Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδου 11 Τ.Κ. 54008 Θεσσαλονίκη, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής».