Δήμος Σιντικής : Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών νυκτερινής φύλαξης των μαθητικών εστιών

Ο αντιδήμαρχος  ΣΙΝΤΙΚΗΣ προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών  νυκτερινής   φύλαξης των  μαθητικών εστιών ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ& ΠΟΡΟΪΩΝ

 

 

1. Δικαιούχοι Συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, και  δραστηριοποιούνται   στο  τομέα   της  παροχής  υπηρεσιών  ασφαλείας.

 

 2. Αντικείμενο: Η παροχή υπηρεσιών  φύλαξης αφορά τη  νυκτερινή φύλαξη που θα καλύπτει τις κτιριακές εγκαταστάσεις των μονάδων  οι οποίες είναι:  ΜΕ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ : οικόπεδο περίπου 3000 τ.μ. Κτήριο που περιλαμβάνει : υπόγειο 200 τ.μ., ισόγειο 800 τ.μ., πρώτος όροφος 580 τ.μ. Δεύτερος όροφος 580 τ.μ. Μ.Ε. ΠΟΡΟΪΩΝ: οικόπεδο 10000 τ.μ. Κτήριο 1500 τ.μ. Ισόγειο και 600 τ.μ. Όροφος.

 

Τεχνική Περιγραφή

 

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: είναι ο οικισμός Σιδηροκάστρου  και ο οικισμός   Κάτω Ποροϊων .

 

 4. Χρόνος  παροχής υπηρεσιών και ωράριο:   Το ωράριο εργασίας είναι 22.00 έως 06.00 (από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο, εκτός εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα (διάρκεια σχολ. Χρονιάς) για τα έτη  2015-2016 (έως 30/6/2016).

 

  Οι ημέρες εργασίας για τη ΜΕ Σιδ/στρου υπολογίζονται  σε  210, από Δευτέρα βράδυ έως και Πέμπτη βράδυ(4 νύχτες εβδομαδιαία). Για τη ΜΕ Ποροΐων είναι το ίδιο ωράριο όσες ημέρες διαμένουν φιλοξενούμενοι του ΚΠΕ Ποροΐων (υπολογίζονται σε περίπου 50 ημέρες ).

 

Προϋπολογιζόμενες ημέρες  εργασίας για το 2015:  120 ημέρες για Σιδ/στρο και 25 Πορόϊα .

 

Προϋπολογιζόμενες ημέρες εργασίας για το 2016: (έως 30/6/16) 90 ημέρες Σιδ/στρο και 25 Πορόϊα .

 

5. Διάρκεια της  σύμβασης : από την ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης  έως 30/6/2016.

 

6.Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 15.990,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

   -συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη  για το έτος 2015 : 8.917,50 €.

 

   -συνολική  προϋπολογιζόμενη δαπάνη  για το έτος 2016:  7.072,50 €.

 

7.Ταξινόμηση  κατά  C.P.V. :    79713000-5 –  Υπηρεσίες φύλαξης

 

8. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, β) Οικονομική Προσφορά, γ)  Τα δικαιολογητικά που  αναφέρονται  στην  τεχνική  περιγραφή της εργασίας.

 

6. Τόπος και χρόνος υποβολής Δικαιολογητικών και Προσφοράς: Η οικονομική προσφορά, η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ  ΦΥΛΑΞΗΣ   ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ  ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ & ΠΟΡΟΪΩΝ» επί του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 και έως ώρα 14:00, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση, Δήμος Σιντικής, Βενιζέλου 35, Τ.Κ. 62300.

 

 

  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2323350264 (αρμόδιος υπάλληλος Διόδου Πέτρος ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *