Δ. Σιντικής: Ανακοινώθηκαν και επίσημα οι αντιδήμαρχοι

 


O Δήμαρχος Σιντικής Γιώργος Τάτσιος αποφάσισε και όρισε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους του πλειοψηφούντος συνδυασμού ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σιντικής με θητεία από 09-01- 2024 μέχρι 08-01-2025 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

• τον κ. Μελαδίνη Αθανάσιο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοίκησης και Προγραμματισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τα παρακάτω γραφεία:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Αρμοδιότητες Γραφείου Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου,

β. Γραφείο διοικητικής βοήθειας

Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

δ. Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

Αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής κατάστασης, Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου,

Αρμοδιότητες σε θέματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

ε. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, Αρμοδιότητες σε θέματα μητρώων και διαδικασιών προσωπικού, Αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

β. Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης, Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών, Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών / εξοπλισμού / υπηρεσιών, Αρμοδιότητες Εσόδων και Περιουσίας, Αρμοδιότητες Ταμείου.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Ε.Π.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟΥ:

α. Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας, Αρμοδιότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων, Αρμοδιότητες αποτελεσματικότητας και απόδοσης, Αρμοδιότητες ποιότητας και οργάνωσης.

• τον κ. Κοκμένογλου Ελευθέριο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων –Υποδομών και Ενέργειας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Αρμοδιότητες Γραφείου Τεχνικών Έργων

β. Αρμοδιότητες Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

Αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων, Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, Αρμοδιότητες σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, Αρμοδιότητες σε θέματα διαχείρισης και συντήρηση οχημάτων

γ. Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

δ. Την εποπτεία όλου του εργατοτεχνικού προσωπικού του δήμου και της τεχνικής υπηρεσίας και την διαχείριση του γραφείου κίνησης και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων.

Επίσης την εποπτεία του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

• τον κ. Ζαπρίδη Ευστάθιο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου (εκτός αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας)

Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου, Αρμοδιότητες διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Αρμοδιότητες διαχείρισης Δασών και Δασικών οικοσυστημάτων

Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας, Αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

• τον κ. Τσαβλίδη Βασίλειο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συγκεκριμένα του γραφείου Πολιτικής Προστασίας και τον συντονισμό και την επίβλεψη του

έργου της πολιτικής προστασίας.

Καθώς και υπεύθυνος για την διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς του

τμήματος.

• την κα. Ζήκα Διονυσία, ως άμισθη Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων της για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τα παρακάτω γραφεία:

Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Αρμοδιότητες Σχεδιασμού /Συντονισμού /Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών, Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου, Αρμοδιότητες εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών, Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων, Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης, Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, καθώς και των αρμοδιοτήτων του πρώην ΝΠΔΔ ΑΠΟΔΡΑΣΙ που υπάγονται πλέον στον Δήμο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

• τον κ. Παντούσα Ηλία, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προαγωγής της Υγείας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριμένα :

-Γραφείο προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι ¨

– Αρμοδιότητες σε θέματα προστασίας και προαγωγής δημόσιας υγείας του Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, Αρμοδιότητες επίσης των τμημάτων του πρώην ΝΠΔΔ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ( ΚΑΠΗ , ΠΑΙΔΙΚΩΝ και ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ κτλ ) που υπάγονται πλέον στον Δήμο

καθώς την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σιντικής.

• τον κ. Πάππο Φώτιο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Ανάπτυξης Αγροτικής Παραγωγής.

Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Παραγωγής, Αρμοδιότητες στον τομέα της φυτικής παραγωγής, Αρμοδιότητες στον τομέα της ζωικής παραγωγής, Αρμοδιότητες στο τομέα της Αλιείας, Αρμοδιότητες στον τομέα Αγροτικής Οδοποιίας– Αποστραγγιστικών Τάφρων, Αρμοδιότητες στον τομέα Βοσκοτόπων, Αρμοδιότητες στον τομέα Άρδευσης

• τον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω

γραφεία:

– Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας (εκτός προστασίας της Υγείας)

Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή,

Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

Αρμοδιότητες σε θέματα τεχνικών εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *