Δ.Σιντικής – Προκήρυξη θέσης Ειδικού Συνεργάτη ειδικότητας ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού


Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει την πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οιασδήποτε μορφής. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης και Οικονομίας Τουριστικών Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Κάθε ενδιαφερόμενος/νη καλείται να υποβάλλει στο Δήμο Σιντικής (γραφείο Προσωπικού) εντός ημερολογιακού επταημέρου, το οποίο αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στον τύπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

    Αίτηση Συμμετοχής ( δίδεται από την υπηρεσία)

    Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

    Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα

    Τίτλος σπουδών

    Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού ( δίδεται από την υπηρεσία)

    Αποδεικτικά εμπειρίας.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.2323350212 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατεβάστε την Προκήρυξη εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *