Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιντικής για την αύξηση των τελών

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση …

 

 

Α ρ ι θ.  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 21/11-11-2015 

Αριθ. Αποφ: 299 /2015

Απόσπασµα από το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΘΕΜΑ 2o   Αύξηση ή µη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 

Στο Σιδηρόκαστρο , σήµερα την 11η  του µηνός Νοεµβρίου, του έτους 2015  , ηµέρα Τετάρτη    και ώρα 20:00  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Σιντικής, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 24365/6-11-2015  έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου του (άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 3852/2010)  λόγω απουσίας του Προέδρου,  η οποία επιδόθηκε σε όλους του ∆ηµοτικούς Συµβούλους και στο ∆ήµαρχος και δηµοσιεύθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

 

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώµα βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία µε την παρουσία δεκαεπτά     (17) µελών  και την απουσία δέκα  (10) µελών ,  όπως: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αβραμίδης Αναστάσιος 2. Ζλατίντσης Αντώνιος 3. Μπακούρας Οδυσσέας 4. Νικηφόρου Κωνσταντίνος 5. Δεβετζής Εμμανουήλ 6. Σιδηρόπουλος Σάββας 7. Τσίντσιος Γεώργιος 8. Νικολάου Λεωνίδας 9. Φυταγκουρίδου Όλγα 10.Ιωακειμίδης Αναστάσιος 11. Ιντζές Νικόλαος 12. Ζλατίντσης Ευθύμιος 13. Παρίσης Γεώργιος 14. Μελαδίνης Αθανάσιος 15. Κορωνίδης Παύλος 16. Σαββίδης Παναγιώτης 17. Δεμερτζής Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ζαπρίδης Ευστάθιος 2. Λούγγος Ζήσης 3. Κέππας Αθανάσιος 4. Πασχαλίδης Θεόδωρος 5. Μαυροφρύδης Κυριάκος 6. Λεωνάκης Λεωνίδας 7. Καραβασιλείου Σάββας 8. Αλεξίου Αθανάσιος 9. Γεωργιάδης Άνθιμος 10. Λόκας Θεόδωρος

Ο κ. Παρίσης Γεώργιος απουσίασε από την αίθουσα και δεν συμμετείχε στη συζήτηση των θεμάτων 4 έως 14. Η Κα Φυταγκουρίδου Όλγα απουσίασε από την αίθουσα και δε συμμετείχε στη συζήτηση των θεμάτων 5 έως 9. Ο κ. Ζλατίντσης Αντώνιος απουσίασε από την αίθουσα και δε συμμετείχε στη συζήτηση του 5ου θέματος.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Δήμαρχος που κλήθηκε νόμιμα . Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κα Καλοπούλου Ευαγγελία. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα για τις επαφές που είχε στα ταξίδια του στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο .

 

Το 2o θέμα εισηγήθηκε ο κ. Μελαδίνης Αθανάσιος και είπε τα ακόλουθα:

“Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι τα τέλη που πληρώνουν οι δημότες μας για να έχουν τις υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. Τα τέλη αυτά είναι ανταποδοτικά ,πρέπει να είναι ισοσκελισμένα και δεν πρέπει να υπάρχει απόκλιση . Το 2015 είχαμε έξοδα 2.466.333,69 € και σαν έσοδα είχαμε 1.218.279,44. Δηλαδή είχαμε ένα έλλειμμα 1. 248.054,25 € . Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες η εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας προς την οικονομική επιτροπή ήταν για αύξηση των τελών. Τα δηλωμένα τετραγωνικά των οικιών στο Δήμο μας είναι 1. 029.943 τ.μ. και τα τετραγωνικά των καταστημάτων 151.592,60 τ.μ. Από τη μέχρι στιγμής εμπειρία μου στην οικονομική υπηρεσία και παρά την ειδοποίηση που στείλαμε για διόρθωση των τετραγωνικών , διαπιστώνων ότι στο 99 % των περιπτώσεων τα τετραγωνικά είναι δηλωμένα λάθος είτε ακούσια είτε εκούσια. Αν είχαν δηλωθεί τα τετραγωνικά όλων σωστά αυτή τη στιγμή δε θα είχαμε ανάγκη από αύξηση των τελών. Μετά από σκέψη η Οικονομική Επιτροπή έλαβε τη με αριθμ. 202/2015 απόφαση με την οποία εισηγείται τις ακόλουθες αυξήσεις: 

 

Στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται για κατοικία 1.α. Κατοικίες, φιλανθρωπικά & νοσηλευτικά ιδρύματα 1,78 € ανά τ.μ. 1.β. Υπόγεια, πατάρια, χώροι στάθμευσης, λοιποί βοηθητικοί χώροι 0,89 ανά τ.μ Στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσης 2.α. Καταστήματα, βιομηχανικοί – βιοτεχνικοί χώροι, γραφεία & λοιποί γενικής χρήσης( συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων) 3,56 € ανά τ.μ. 2β. Υπόγεια, πατάρια, χώροι στάθμευσης, λοιποί βοηθητικοί χώροι 1,78 € ανά τ..μ 2.γ. Στεγασμένοι χώροι έως 1.000 τ.μ. 3,56 € ανά τ.μ. 2.δ. Στεγασμένοι χώροι από 1.001 έως 6.000 τ.μ. (μειωμένα κατά 25% των τετραγωνικών μέτρων) 3,56 € ανά τ.μ. 2.ε Στεγασμένοι χώροι άνω των 6.000 τ.μ. 2,42 € ανά τ.μ.

 

Επίσης προβλέπεται το τέλος να επιβάλλεται και σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον ο δήμος παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και στις περιοχές αυτές . Για τις κατηγορίες των πολυτέκνων και των ΑΜΕΑ προτείνεται έκπτωση 30% επί των παραπάνω τιμών η οποία θα έχει ισχύ κατόπιν σχετικής αίτησης που θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου”. 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είπε τα ακόλουθα:

“Είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε αυξήσεις γιατί τα τέλη είναι ανταποδοτικά. Σας επισημαίνω ότι η οικονομική υπηρεσία πρότεινε μεγαλύτερες αυξήσεις που δεν έγιναν δεκτές. Είναι δύσκολο να ισοσκελιστούν τα έσοδα με τα έξοδα εντός τους 2016. Θα προχωρήσουμε σε διαγωνισμούς έτσι ώστε να κατέβει όσο περισσότερο γίνεται το κόστος. Στόχος μας δεν είναι να μειώσουμε τις υπηρεσίες μας. Στην τετράωρη συζήτηση που έγινε στην οικονομική επιτροπή αποφασίστηκε ότι εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο , από 10 € που είναι το κόστος για ένα σπίτι των 100 τ.μ. το μήνα να ανέβει στα 14,5 € για να καλύψουμε τη διαφορά που υπάρχει και που οφείλεται στο ότι δεν είναι δηλωμένα όλα τα τετραγωνικά των σπιτιών. Αυτό το γεγονός θα διορθωθεί μέσω του κτηματολογίου που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα μας παράσχει όλα τα στοιχεία που θέλουμε. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια με ειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες που στείλαμε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ για να έρθουν και να διορθώσουν τα τετραγωνικά τους αλλά η ανταπόκριση ήταν ελάχιστη. Η εκ των υστέρων τακτοποίηση πάει πλέον 20 χρόνια πίσω ενώ τη στιγμή που στείλαμε την ειδοποίηση η επιβάρυνση ίσχυε μόνο για πέντε χρόνια. Η εκτίμησή μας από αυτούς που προσήλθαν για διόρθωση των τετραγωνικών τους είναι ότι αν έρχονταν όλοι οι δημότες για διόρθωση των τετραγωνικών τους τότε δε θα είχαμε λόγο για αύξηση τελών.

Για να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε έτη περεταίρω το βάρος για τους δημότες μας , δημιουργήσαμε την ειδική κατηγορία για τα υπόγεια και την ειδική κατηγορία για τους πολύτεκνους και τους ΑΜΕΑ οι οποίοι θα έχουν μείωση 30%. Αυτές οι ειδικές κατηγορίες θα εξαιρεθούν ουσιαστικά από την αύξηση. Με τα δεδομένα αυτά συνηγορώ στο να προχωρήσουμε στο δύσκολο αυτό μέτρο που δεν είναι ούτε θέληση της δημοτικής αρχής αλλά καταναγκασμός και υποχρέωση”.

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δεμερτζής Νικόλαος ο οποίος είπε τα ακόλουθα:

“Η Δημοτική αρχή θυμίζει την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που κάλεσε όλο τον ελληνικό λαό αύριο να είναι στο πεζοδρόμιο ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης. Οι αυξήσεις είναι από 45% έως 60 % στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε μια εποχή που όλος ο κόσμος και η περιοχή μας που βρίσκεται στην εσχατιά στενάζει από τα υπέρογκα βάρη. Βρίσκω το μέτρο δυσανάλογο των οικονομικών δυνατοτήτων των συμπολιτών μας που βάλλονται από τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και από παντού. Έχουμε 1.000.000 € ανείσπρακτες οφειλές , ας βρούμε τρόπο να τα εισπράξουμε. Προτείνω ειδικά για φέτος να μην υπάρξει αύξηση. Και εφόσον έχουμε και τα στοιχεία από το κτηματολόγιο ας τα αξιοποιήσει ο Δήμος.

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιντζές Νικόλαος και είπε τα εξής:

“Δυστυχώς ο Δήμος μας κινείται όπως το κράτος. Μας λείπει ένα εκατομμύριο αυξάνουμε τα ανταποδοτικά τέλη για να το βρούμε. Πρώτα να κοιτάξουμε τις δαπάνες. Αν δε βγαίνουμε καλύτερα να μειώσουμε το κόστος εξυπηρέτησης. Αν περνάει 3 φορές το απορριμματοφόρο από ένα σημείο ας περνάει 2. Αν ένας χώρος έχει πέντε λάμπες να κοιτάξουμε να τις κάνουμε τέσσερις. Ο κόσμος χρωστάει παντού. Είμαι κάθετα αντίθετος με κάθε αύξηση”.

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Κα Φυταγκουρίδου Όλγα και είπε τα ακόλουθα: “Με τη με αριθμ. 392/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα τέλη αυξήθηκαν κατά 10%. Τότε δεν ήταν ανταποδοτικά ; τι άλλαξε από τότε;

Είπατε ότι αν είχαμε μια πλήρη άποψη για τα τετραγωνικά των στεγασμένων χώρων , πιθανότατα θα έπρεπε να κάνουμε μείωση. Από πού το συμπεραίνετε αυτό ; αν η εικόνα που έχουμε έχει μόνο μικρή απόκλιση από τα πραγματικά τετραγωνικά;

Συμφωνώ απόλυτα και με τον κ. Δεμερτζή και με τον κ. Ιντζέ να δούμε τι θα γίνει με το κτηματολόγιο. Κάντε λίγο υπομονή γιατί είναι κρίμα να επιβάλλουμε τέτοιες αυξήσεις.

Τα δημοτικά τέλη πληρώνονται μέσω της ΔΕΗ . Μήπως η υστέρηση που έχουμε στην είσπραξη των εσόδων οφείλεται στο ότι δεν πληρώνονται και οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ;

 

Ο κ. Κορωνίδης Παύλος αφού έλαβε το λόγο δήλωσε ότι συμφωνεί με τον κ. Δεμερτζή και με τον κ. Ιντζέ και πρότεινε την αναζήτηση οικονομικότερων λύσεων στο φωτισμό με πιο σύγχρονο υλικό.

Ο κ. Παρίσης Γεώργιος δήλωσε ότι είναι κατά των αυξήσεων διότι δημιουργούνται πρόσθετα βάρη στην κοινωνία.

Ο κ. Μελαδίνης Αθανάσιος αφού έλαβε το λόγο είπε ότι τα ποσά που ανέφερε ως έσοδα και ως έξοδα αφορούν το 2015 όπου η αποκομιδή των απορριμμάτων είναι μεμονωμένη υπηρεσία και δε συμπεριλαμβάνει τις πρόσθετες υπηρεσίες που θα ξεκινήσουν το 2016. Τα έξοδα μας είναι 2.466.333 € και αντιστοιχούν σε:

– Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 250.000

– Αμοιβές αιρετών 20.000

– Παροχές τρίτων 1.563.175

– Δαπάνες αναλωσίμων 217.000

– Φόροι /τέλη 3.000

– ΠΟΕ 128.158

– Δικαιώματα ΔΕΗ 20.000

– Εισφορά ΦΟΔΣΣΑ 195.000

Το παραπάνω ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας είναι δεδομένο και είναι προφανώς ότι αν αυτή τη στιγμή πληρώνεται με το 1.000.000 τ.μ. που είναι δηλωμένα , αν είχαμε 2.000.000 τ.μ. δηλωμένα το ποσό που αντιστοιχούσε στον καθένα θα ήταν το μισό. Δεν προσδοκούμε κανένα κέρδος αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια ισοσκελισμένη υπηρεσία. 

 

Ο κ. Δήμαρχος αφού έλαβε το λόγο έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν και είπε τα εξής:

Όσον αφορά την εξοικονόμηση από τη χρήση πιο σύγχρονων τεχνολογιών ενημέρωσε ότι με την αλλαγή σε λαμπτήρες LED που έγινε μέχρι στιγμής , το κόστος του φωτισμού μειώθηκε κατά 100.000 € περίπου και κατέβηκε στις 936.000 € .

Είναι μια πρόταση να μειώσουμε τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Περιμένουμε και το κτηματολόγιο και αν έχουμε τροποποιήσεις από κει θα προχωρήσουμε σε μειώσεις και στους υπόλοιπους δημότες πέραν των ειδικών κατηγοριών πολυτέκνων και ΑΜΕΑ για τα οποία δεν επιβάλλουμε αύξηση. Θα έχουμε και τον διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας που θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο και αναμένουμε μείωση της δαπάνης λόγω έκπτωσης. Με τα δεδομένα που θα προκύψουν ελπίζουμε και επιδιώκουμε μειώσεις στις χρεώσεις αλλά με βάση το προαπαιτούμενο του ισοσκελισμού εσόδων -εξόδων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες πρέπει αναγκαστικά να κινηθούμε έτσι. Μετά το πρώτο τρίμηνο θα είμαστε σε θέση να κάνουμε μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση.

 

Ο κ. Δεμερτζής Νικόλαος πρόσθεσε ότι στην ουσία η έκπτωση 30% στους ΑΜΕΑ και στους πολυτέκνους επιφέρει μια ελάχιστη αύξηση 3% ακόμα και γι’ αυτούς.

Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εκφράσουν τις απόψεις ή παρατηρήσεις τους και να αποφασίσουν σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. θέματος – το άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89 – το Ν.25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – τη με αριθμ. 202/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – Το άρθρο 65 παρ. 3 και το άρθρο 72 παρ. ζ του ν. 3852/2010 , Μετά από διαλογική συζήτηση

Κατά Πλειοψηφία εννέα (9) ψήφων υπέρ και οκτώ (8) κατά Εγκρίνει την αύξηση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015 κατά 47% σε σχέση με τις τιμές που ίσχυαν με τη με αριθμ. 392/2014 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ορίζει τις νέες τιμές των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού όπως στον παρακάτω πίνακα:

 

Στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται για κατοικία 1.α. Κατοικίες, φιλανθρωπικά & νοσηλευτικά ιδρύματα 1,78 € ανά τ. μ. 1.β. Υπόγεια, πατάρια, χώροι στάθμευσης, λοιποί βοηθητικοί χώροι 0,89 ανά τ.μ Στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσης 2.α. Καταστήματα, βιομηχανικοί – βιοτεχνικοί χώροι, γραφεία & λοιποί γενικής χρήσης( συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων) 3,56 € ανά τ.μ. 2.β. Υπόγεια, πατάρια, χώροι στάθμευσης, λοιποί βοηθητικοί χώροι 1,78 € ανά τ..μ 2.γ. Στεγασμένοι χώροι έως 1.000 τ.μ. 3,56 € ανά τ.μ. 2.δ. Στεγασμένοι χώροι από 1.001 έως 6.000 τ.μ. (μειωμένα κατά 25% των τετραγωνικών μέτρων) 3,56 € ανά τ.μ. 2.ε Στεγασμένοι χώροι άνω των 6.000 τ.μ. 2,42 € ανά τ.μ.

 

Ορίζει όπως το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού επιβάλλεται και σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον ο δήμος παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και στις περιοχές αυτές υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος παρέχει τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και στην εκτός σχεδίου περιοχή.

 

Εγκρίνει έκπτωση 30% επί των παραπάνω τιμών για τις κατηγορίες των πολυτέκνων και των ΑΜΕΑ ,η οποία θα έχει ισχύ κατόπιν σχετικής αίτησης που θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δεμερτζής Νικόλαος 2) Ζλατίντσης Ευθύμιος 3) Φυταγκουρίδου Όλγα 4) Μπακούρας Οδυσσέας 5) Ιντζές Νικόλαος 6) Ζλατίντσης Αντώνιος 7) Παρίσης Γεώργιος 8) Κορωνίδης Παύλος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 299/2015 . Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Σ.Υ Τ.Υ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Τ.Υ Υπογραφή 1 Υπογραφές 16

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *