Σιντική : Η απόφαση για τους αντιδημάρχους

Έξι αντιδήμαρχοι ορίστηκαν στον δήμο Σιντικής με απόφαση του δημάρχου κ. Φώτη Δομουχτσίδη. Οι τέσσερεις θέσεις είναι έμμισθες και οι δυο άμισθες.

 

 

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην ” Διαύγεια”  με αντιμισθία είναι οι κύριοι Στάθης Ζαπρίδης, Γιώργος Τσίντσιος, Μανώλης Δεβετζής και  Αθανάσιος Μελαδίνης. Χωρίς αντιμισθίας είναι ο κ. Παύλος Κορωνίδης και ο κ. Λεωνίδας Νικολάου.  

 

Η αντιμισθία για τους αντιδημάρχους είναι 1.710 μεικτά και τα καθαρά εξαρτώνται απο τις κρατήσεις ( γύρω στα 1.200 ευρώ θα λαμβάνει ο κάθε αντιδήμαρχος).

 

Οι αντιδήμαρχοι με αντιμισθία  που είναι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να επιλέξουν ένα απο τα δυο. Εάν η αντιμισθία είναι μικρότερη απο τον μισθό τους , θα λαμβάνουν την διάφορα.

 

Η αντιμισθία για τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ανέρχεται στα 720 ευρώ μεικτά και τα καθαρά εξαρτώνται απο τις κρατήσεις ( γύρω στα 600 με 650 ευρώ θα λαμβάνει ο πρόεδρος ).

Και ο πρόεδρος εάν είναι δημόσιος υπάλληλος θα πρέπει να επιλέξει  ένα απο τα δυο και θα λαμβάνει την διάφορα.

 

Η αντιμισθία του δημάρχου είναι στα 3.420 ευρώ μεικτά και μετά απο κρατήσεις μειώνεται στα 1.800 – 1.900 ευρώ.

 

Διαβάστε την απόφαση του δημάρχου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σιδηρόκαστρο 01/09/2014

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αρ. Πρωτ:2

2449

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 357/2014

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των

Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ’ αριθ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και

Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό

αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2

του Ν. 3852/ 2010 και

επομένως μπορεί να ορισθούν 6 (έξι) Αντιδήμαρχοι.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2134/Τ.Β/13-7-2012).

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του

Δήμου Σιντικής, με θητεία από 01/09/2014 μέχρι 28/02/2017, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως

εξής:

Α. Τον κ. Κορωνίδη Παύλο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Θεμάτων χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών.

2. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Διοικητικών Θεμάτων και την έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και την υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.

3. Πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων,

όπως και τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών

αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που

έχουν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του ν. 3852/2010.

4. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και λειτουργίας των ΚΕΠ.

5. Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.

6. Καταγραφή και διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας των πολιτών που προσέρχονται στα ΚΕΠ.

7. Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του καθώς και τις σχετικές συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος.

8. Συνεργασία με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και περιοχικούς Αντιδημάρχους.

9. Εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Νομικών Υποθέσεων.

10. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό της Δημοτικής Αστυνομίας (με την ίδρυσή της) και των θεμάτων της ελεγχόμενης στάθμευσης.

11. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας, των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».

12. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.

13. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων.

14. Τέλεση πολιτικών γάμων στις Δ.Ε. Σιδηροκάστρου, Προμαχώνα και Αγκίστρου

Β. Τον κ. Μελαδίνη Αθανάσιο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία και Διαχείριση ΟΛΩΝ των οικονομικών θεμάτων του Δήμου.

2. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων σε εκτέλεση και εφαρμογή του ΠΔ 113/2010.

3. Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του καθώς και τις σχετικές συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος και συγκεκριμένα όσα αφορούν:

4. Έσοδα, ΤΑΠ και Τέλη Καθαριότητας – Φωτισμού, Έλεγχο Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακή

Βεβαίωση Εισπράξεων Κοινοποιήσεων Φορολογητέας Ύλης, Προϋπολογισμό, Εκκαθάριση

Δαπανών, Προμήθειες, Λογιστήριο – Διπλογραφικά, Ταμείο, Διαχείριση Υλικών,

Αποθεματικό Εξοπλισμού Γραφείων, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις,

δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.

5. Συνεργασία με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και περιοχικούς Αντιδημάρχους.

6. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών.

7. Εποπτεία και ευθύνη επί των Οικονομικών Στατιστικών στοιχείων. Προετοιμασία, Σύνταξη και Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού. Εποπτεία και ευθύνη επί των υλικών και αποθηκών του Δήμου, πλην Τεχνικών Αποθηκών.

Γ. Τον κ. Δεβετζή Εμμανουήλ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων σύμφωνα με το έργο που τους έχει ανατεθεί.

2. Εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Πολεοδομίας (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Πολεοδομικής Εφαρμογής, Τμήμα Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Αυθαιρέτων & Επικινδύνων), την εποπτεία των Συνεργείων Αυτοψιών Αυθαιρέτων & Επικινδύνων Κτισμάτων.

3. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί. των θεμάτων που αφορούν στη νομιμότητα των προδιαγραφών, της θέσης, της εγκατάστασης κλπ, των στεγάστρων αφετηριών, στάσεων λεωφορείων, της δημοτικής συγκοινωνίας, καντινών κλπ.

4. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Οδοσήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (ΦΟΠ).

5. Εποπτεία, την ευθύνη και συνεργασία, επί των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, σύμφωνα με τις εντολές του Δημάρχου.

6. Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του καθώς και τις σχετικές συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος.

7. Συνεργασία με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους , καθώς και με τους Περιοχικούς Αντιδημάρχους, για θέματα τεχνικών υπηρεσιών και έργων.

8. Εποπτεία και ευθύνη επί των τεχνικών αποθηκών.

9. Εποπτεία και ευθύνη επί του Γραφείου Κινήσεως και συντήρησης και λειτουργίας όλων των μηχανημάτων του Δήμου.

Δ. Τον κ. Τσίντσιο Γεώργιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής Πολίτη, Προστασίας Περιβάλλοντος ,και Καθαριότητας με αντιμισθία ,και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία και διαχείριση κοιμητηρίων

2. Συντονισμό, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας Διαφήμισης

3. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

4. Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του καθώς και τις σχετικές συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος.

5. Συνεργασία με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και περιοχικούς Αντιδημάρχους.

6. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν στον πολιτισμό και ειδικότερα στην υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών.

7. Εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά.

8. Εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης, καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες.

9. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.

10. Εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της καθαριότητας.

11. Εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

12. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα.

13. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κλπ των παιδικών χαρών των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.

14. Τέλεση πολιτικών γάμων στις Δ.Ε Σιδηροκάστρου, Προμαχώνα, Αγκίστρου

Ε. Κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, στη δημοτική ενότητα Κερκίνης τον κ. Ζαπρίδη Ευστάθιο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

4. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Κερκίνης

5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6. Τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Κερκίνης

7. Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και τις άδειες μουσικών οργάνων.

Ζ. Κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου τον

κ. Νικολάου Λεωνίδα με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

4. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Πετριτσίου

5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6. Τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου

Β. Σε περίπτωση απουσίας, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ,Ε, Κερκίνης που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κΤσίντσιος Γεώργιος ενώ, τις κατά τόπον

αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.Ε Πετριτσίου. που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσίντσιος Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μελαδίνη Αθανάσιο.

 

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *