Το πόρισμα του ΤΕΕ για την υπόθεση Λιανάκη

Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιντικής την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκε η έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη μελέτη ” Πράξη Εφαρμογής Αναθεώρησης Επέκτασης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Σιδηροκάστρου”, της γνωστής υπόθεσης Λιανάκη.

 

Τα πιο κρίσιμα σημεία της έκθεσης είναι :

 ” Ε.2 Ανάθεση Μελέτης” ( Αφορά στις διαδικασίες απο την προετοιμασία για τον διαγωνισμό μέχρι την υπογραφή της σύμβασης).

α. Δεν υπάρχει στον φάκελο μελέτη προεκτίμησης αμοιβής για την ανάθεση μελέτης , συνεπώς τα φυσικά και το οικονομικό αντικείμενο που ανατέθηκε με τον διαγωνισμό δεν είναι πλήρως και επακριβώς προσδιορισμένο , όπως ορίζεται και με την εγκύκλιο Δ15/οικ/16158/1997 του7 υπ. ΥΠΕΧΩΔΕ ( Εγκύκλιος 31/1997).

Η έλλειψη αυτή καθιστά αδύνατο τον ενδελεχή έλεγχο των παραδοτέων και των Λογαριασμών , επειδή δεν είναι σαφές ποιό αντικείμενο ανατέθηκε με τον διαγωνισμό ( δηλαδή τα όρια της περιοχής μελέτης , η έκταση αυτής, καθώς και το είδος των εργασιών), ώστε να γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι με το αντικείμενο της σύμβασης και το αντικείμενο που εκπονήθηκε απο τον ανάδοχο.

β. Πριν απο την ανάθεση της μελέτης δεν είχε εγκριθεί και θεσμοθετηθεί το Γ.Π.Σ. του Δήμου Σιδηροκάστρου , όπως προβλέπεται απο την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2508/1997. ΤΟ Γ.Π.Σ. του Δήμου , τελικά, θεσμοθετήθηκε με την υπ. αριθ. 4891/10.11.2004 απόφαση Γ.Γ. Π.Κ.Μ. ( ΦΕΚ 1132 Δ/ 3.12.2004). Χωρίς εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. δεν είναι καθορισμένες οι περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης , συνεπώς δεν θα έπρεπε να είχε προκηρυχθεί καν η μελέτη.

….Απο όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού γνώριζε τα στοιχεία των φακέλων των διαγωνιζομένων απο τις 20.1.2000 και, στη συνέχεια (15.6.2000) προχώρησε στον καθορισμό πρόσθετων υποκριτηρίων και βαρύτητας αυτών.

Οι παραπάνω ενέργειες καθιστούν διαβλητή και αδιαφανή τη διαδικασία του διαγωνισμού  (βλ. και την υπ.αριθ. 41/2008 Πράξη του VΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Θ. Δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού

…συμπεραίνεται ότι δεν έγινε δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε δυο ημερήσιες εφημερίδες της πρωτεύουσας , σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία.

Το γεγονός αυτό αποτελεί τυπική και ουσιαστική παραβίαση της νομοθεσίας , που συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού  (βλ. υπ.αριθ. 83/27.11.2009 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Σερρών, σελ 7)

…ιγ Αντικείμενο σύμβασης

Ως προς την περιοχή μελέτης :

– Όπως προαναφέρθηκε , δεν υπάρχει μελέτη προεκτίμησης αμοιβής , στην οποία ορίζεται επακριβώς η θέση , τα όρια και η έκταση της περιοχής μελέτης.

…Συνεπώς δεν είναι σαφές ποιό είναι το αντικείμενο που ανατέθηκε με τον διαγωνισμό  και αν είναι το ίδιο με αυτό που περιγράφεται στη σύμβαση  της μελέτης. Πάντως , πρέπει να σημειωθεί ότι αν το αντικείμενο της μελέτης περιλάμβανε αναθεώρηση του παλιού σχεδίου και την εφαρμογή της Πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου , η αμοιβή των 100.000.000 δρχ είναι πολύ χαμηλότερη απο την πραγματική.

Ε.3 Παραδοτέα μελέτης

Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική παρατήρηση ότι το αντικείμενο της μελέτης , ως προς το όριο και την έκταση της περιοχής μελέτης  και ως προς τις ανατεθείσες με τον διαγωνισμό εργασίες , δεν ήταν εξαρχής σαφώς προσδιορισμένα επισημαίνεται ότι ο έλεγχος και τα σχόλια που ακολουθούν στηρίζονται στα παραδοτέα απο τον ανάδοχο στοιχεία.

…δ. Έλεγχος και θεώρηση των παραδοτέων  : Κανένα απο τα παραδοθέντα τεύχη και σχέδια δεν έχει ελεγχθεί απο τον επιβλέποντα της μελέτης, ούτε , φυσικά, έχουν θεωρηθεί απο τον Προϊστάμενο του. Παρόλα αυτά , υπάρχει βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών που αφορούν τον 1ο Λογαριασμό ( χωρίς ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου ), που συντάχτηκε μετά απο αίτημα του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου , για την πληρωμή του 1ου Λογαριασμού.

Τον Μάιο του 2012 , ο ανάδοχος ζήτησε με αίτηση του απο τον Δήμο Σιντικής ” την έγκριση και παραλαβή των εργασιών”, χωρίς το έγγραφο αυτό να έχει απαντηθεί ή να έχει γίνει οποιαδήποτε ενέργεια απο το Δήμο.

ε. Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης  : Η σύμβαση υπογράφηκε 12.1.2001 , και, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, αποτελεί και πρωτόκολλο εγκατάστασης του αναδόχου. Όμως, στο άρθρο 6 αυτής , υπάρχει αντίφαση  και ορίζεται ότι ” Η έναρξη εργασιών κάθε Κεφαλαίου θα γίνεται κατόπιν γραπτής εντολής απο τη Διευθύνουσα Υπηρεσία”. Λαμβάνοντας υπόψη τον όρο αυτό της σύμβασης αλλά και το γεγονός ότι ο αρχικός επιβλέπων της μελέτης , όχι μόνο δεν έδωσε εντολή έναρξης εργασιών , λόγω έλλειψης χρηματοδότησης , είναι σαφές ότι η έναρξη της μελέτης δόθηκε με το υπ. αριθ. πρωτ. 8089/…6.2005 έγγραφο της διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος παρέδωσε τα Κτηματολογικά Διαγράμματα και πίνακες  τον Μάιο του 2006, δηλαδή απο τη συνολική διάρκεια των 24 μηνών , υπολείπεται διάστημα 13 περίπου μηνών για τα υπόλοιπα στάδια της μελέτης . Η τελευταία διοικητική ενέργεια καταγράφεται  τον Σεπτέμβριο του 2008 ( διαβίβαση στον ανάδοχο απο τον Δήμο δηλώσεων ιδιοκτησία).

Η μελέτη δεν έχει διακοπεί επίσημα , αλλά ούτε και έχει δοθεί εντολή έναρξης επόμενου σταδίου.

Ε4. Υποβληθέντες Λογαριασμοί

Κρίσιμη παρατήρηση : Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική παρατήρηση ότι το αντικείμενο της μελέτης , ως προς το όριο και την έκταση της περιοχής μελέτης  και ως προς τις ανατεθείσες με τον διαγωνισμό εργασίες , δεν ήταν εξαρχής σαφώς προσδιορισμένο , επισημαίνεται ότι ο έλεγχος και τα σχόλια που ακολουθούν σχετικά με τους τρεις Λογαριασμούς στηρίζονται στα παραδοθέντα απο τον ανάδοχο στοιχεία.

…- Στον λογαριασμό υπολογίζεται ΦΠΑ αξίας επί των τόκων υπερημερίας , δηλαδή επί του ποσού που δεν αποτελεί αμοιβή του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας .

– Στον Λογαριασμό περιλαμβάνονται ποσά για τόκους υπερημερίας του 1ου και 2ου Λογαριασμού. Δεν έγινε έλεγχος του ποσού των τόκων υπερημερίας , επειδή αυτό αποτελεί νομικό ζήτημα και, ως εκ τούτου , δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας πραγματογνωμοσύνης.

– Ο συντελεστής τιμαριθμικής αναπροσαρμογής λ , που χρησιμοποιείται στον Λογαριασμό για την αναθεώρηση του ποσού του 1ου και του 2ου Λογαριασμού είναι αυτό που χρησιμοποιείται ως τρέχων κατά τη σύνταξη του 3ου Λογαριασμού.

Συμπεράσματα :

α. Δεν μπορεί να ζητείται το σύνολο (100%) της αμοιβής των εκτελεσθέντων εργασιών , επειδή αυτές δεν έχουν εγκριθεί και παραληφθεί ( άρθρο 104 του Π.Δ. 969/1974) πλην των εργασιών του 1ου Λογαριασμού ( τριγωνισμός και χωροστάθμηση), για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής που μπορούσε να ζητηθεί είναι 80%.

β. Απο τις διορθώσεις του λογαριασμού , εξαιτίας της αφαίρεσης του ΦΠΑ επί των τόκων υπερημερίας προκύπτει ότι ο 3ος λογαριασμός έπρεπε να είναι μειωμένος κατά 15.962.33 ευρώ .

στ. Στοιχεία προς έρευνα :

– Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 7 του Ν. 3316/2005 ” Η κατάσχεση της αμοιβής του αναδόχου πριν απο την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης δεν επιτρέπεται”.

Απο τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση νομικής και όχι τεχνικής φύσεως σχετικά με την κατάσχεση που έκανε ο ανάδοχος.

– Διερεύνηση νομικής φύσεως επίσης απαιτείται για το ζήτημα  της είσπραξης ΦΠΑ επί της αμοιβής του αναδόχου χωρίς να έχει προσκομιστεί τιμολόγιο…”

Tο πόρισμα δημοσιεύτηκε  

 

στην εφημερίδα ” Ψίθυροι της Σιντικής”  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *