15/2 Κοπή πίτας Δημοτικής Επιχείρησης Λουτρών Σιδηροκάστρου

Σ. Α­βρά­μης: «Στα χέ­ρια μας η τύ­χη της ε­πι­χεί­ρη­σης»

Μέ­σα σε γιορ­τι­νή α­τμό­σφαι­ρα σε ό­μορ­φο ε­ξο­χι­κό κέ­ντρο του Σι­δη­ρο­κά­στρου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η κο­πή της πί­τας των Λου­τρών Σι­δη­ρο­κά­στρου.

Πα­ρά το τσου­χτε­ρό κρύ­ο η με­γά­λη πλειο­ψη­φί­α των ερ­γα­ζο­μέ­νων ή­ταν ε­κεί, ό­πως ο πρό­ε­δρος Σω­τή­ρης Α­βρά­μης και μέ­λη του Δ.Σ.

Πα­ρών και ο δή­μαρ­χος Σι­δη­ρο­κά­στρου Α­θα­νά­σιος Σπά­σης που ή­ταν και ο τυ­χε­ρός. Τα άλ­λα φλου­ριά έ­πε­σαν στις κυ­ρί­ες Μα­ρί­να Λα­ζα­ρί­δου και Δή­μη­τρα Καρ­ρά.


Στη σύ­ντο­μη ο­μι­λί­α του ο Σω­τή­ρης Α­βρά­μης, α­φού κα­λω­σό­ρι­σε τους πα­ρευ­ρι­σκό­με­νους, εί­πε: «Κά­θε πράγ­μα έ­χει τα θε­τι­κά και τα αρ­νη­τι­κά του. Έ­τσι και μί­α ε­πι­χεί­ρη­ση. Προ­σω­πι­κά πι­στεύ­ω ό­τι στην ε­πι­χεί­ρη­ση των Λου­τρών τα θε­τι­κά στοι­χεί­α εί­ναι πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό τα αρ­νη­τι­κά. Στό­χος μας εί­ναι τα Λου­τρά να εί­ναι μί­α κερ­δο­φό­ρα ε­πι­χεί­ρη­ση, η ο­ποί­α θα δη­μιουρ­γεί συ­νε­χώς νέ­ες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας. Και το κα­τα­φέ­ρα­με ή­δη με την α­να­καί­νι­ση του πα­λαιού υ­δρο­θε­ρα­πευ­τη­ρί­ου, την κα­τα­σκευ­ή του νέ­ου, τις νέ­ες υ­πη­ρε­σί­ες αλ­λά πά­νω απ’ ό­λα με την ερ­γα­σί­α και τον α­γώ­να ό­λων μας», υ­πο­γράμ­μι­σε με έμ­φα­ση και έ­κλει­σε με ευ­χές για ό­λους.

Α­πό την πλευ­ρά του ο δή­μαρ­χος Α­θα­νά­σιος Σπά­σης δια­βε­βαί­ω­σε τους ερ­γα­ζό­με­νους ό­τι «τό­σο η δη­μο­τι­κή αρ­χή ό­σο και η διοί­κη­ση των Λου­τρών πα­σχί­ζου­με για να πά­ει η ε­πι­χεί­ρη­ση ό­σο κα­λύ­τε­ρα γί­νε­ται» και ευ­χή­θη­κε με νό­η­μα «του χρό­νου να εί­μα­στε και πά­λι ό­λοι ε­δώ μα­ζί».

Α­κο­λού­θη­σε τρι­κού­βερ­το γλέ­ντι μέ­χρι τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώ­ρες με πρω­τα­γω­νι­στές στο χο­ρό και στο τρα­γού­δι τον πρό­ε­δρο και τους ερ­γα­ζό­με­νους.

Α­κο­λού­θη­σε τρι­κού­βερ­το γλέ­ντι μέ­χρι τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώ­ρες με πρω­τα­γω­νι­στές στο χο­ρό και στο τρα­γού­δι τον πρό­ε­δρο και τους ερ­γα­ζό­με­νους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *