19/4 Α­νέ­γερ­ση Ι. Να­ού Αγ. Γε­ωρ­γί­ου και Ο­σί­ου Μάρ­κου του Κω­φού

Η γκρε­μι­σμέ­νη εκ­κλη­σιά της Ρά­μνας μας πε­ρι­μέ­νει να τη χτί­σου­με. Για το λό­γο αυ­τό η Ε­ρα­νι­κή Ε­πι­τρο­πή κυ­κλο­φό­ρη­σε λα­χνούς των δύ­ο ευ­ρώ, σο­βα­ρά δώ­ρα που πρό­σφε­ραν με­ρι­κοί ε­κλε­κτοί α­δελ­φοί. Η κλή­ρω­ση θα γί­νει την Κυ­ρια­κή των Μυ­ρο­φό­ρων, 7 Μα­ΐ­ου το με­ση­μέ­ρι στη Ρά­μνα. Ε­κεί τό­τε θα α­να­κοι­νώ­σου­με τα ο­νό­μα­τα και τα εί­δη που πρό­σφε­ραν.

Ε­ρα­νι­κή Ε­πι­τρο­πή

Α­νέ­γερ­σης Ι. Να­ού Αγ. Γε­ωρ­γί­ου και Ο­σί­ου Μάρ­κου του Κω­φού

Η γκρε­μι­σμέ­νη εκ­κλη­σιά της Ρά­μνας μας πε­ρι­μέ­νει να τη χτί­σου­με. Για το λό­γο αυ­τό η Ε­ρα­νι­κή Ε­πι­τρο­πή κυ­κλο­φό­ρη­σε λα­χνούς των δύ­ο ευ­ρώ, σο­βα­ρά δώ­ρα που πρό­σφε­ραν με­ρι­κοί ε­κλε­κτοί α­δελ­φοί. Η κλή­ρω­ση θα γί­νει την Κυ­ρια­κή των Μυ­ρο­φό­ρων, 7 Μα­ΐ­ου το με­ση­μέ­ρι στη Ρά­μνα. Ε­κεί τό­τε θα α­να­κοι­νώ­σου­με τα ο­νό­μα­τα και τα εί­δη που πρό­σφε­ραν.

Το πρω­ί της Κυ­ρια­κής θα γί­νει θεί­α λει­τουρ­γί­α και κή­ρυγ­μα α­πό τον ιε­ρο­κή­ρυ­κα π. Γε­ώρ­γιο Τρια­ντα­φυλ­λί­δη, στον υ­πάρ­χο­ντα Ιε­ρό Να­ό του Προ­φή­τη Η­λί­α. Θα εκ­κλη­σια­στούν κω­φά­λα­λοι α­πό τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και ει­δι­κός διερ­μη­νέ­ας θα με­τα­φρά­ζει με τα χέ­ρια τους στην ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα νευ­μά­των.

Με­τά τη θεί­α λει­τουρ­γί­α στις 11 π.μ. θα προ­σφερ­θεί ελ­λη­νι­κός κα­φές στις ε­γκα­τα­στά­σεις της κα­τα­σκή­νω­σης και θα χαι­ρε­τή­σουν τη σύ­να­ξή μας οι αρ­χές του νο­μού.

Στις 12 θα πα­ρα­τε­θεί γεύ­μα. Ή­δη κυ­κλο­φό­ρη­σαν προ­σκλή­σεις για συμ­με­το­χή στο γεύ­μα. Οι προ­σκλή­σεις εί­ναι α­ριθ­μη­μέ­νες και με την κλή­ρω­ση θα κερ­δί­σουν διά­φο­ρα δώ­ρα α­ξί­ας. Κα­τό­πιν θα κλη­ρω­θούν τα δώ­ρα που α­να­γρά­φο­νται στους λα­χνούς. Το πρό­γραμ­μα θα ε­μπλου­τι­στεί με πα­ρα­δο­σια­κούς χο­ρούς α­πό το παι­δι­κό τμή­μα του Εκ­πο­λι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου Βυ­ρώ­νειας.

Το πιο ση­μα­ντι­κό ε­κεί­νης της η­μέ­ρας θα εί­ναι η συ­να­να­στρο­φή με τους α­δελ­φούς μας κω­φά­λα­λους, παι­διά, γο­νείς, οι­κο­γέ­νειες, νέ­οι, ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, υ­πάλ­λη­λοι, γε­ωρ­γοί, κτη­νο­τρό­φοι. Ό­λοι α­δέλ­φια μας που μι­λούν με τα χέ­ρια, α­ντί με το στό­μα. Ό­λοι ό­μως έ­χου­με το χά­ρι­σμα του Θε­ού να α­γα­πού­με και να ε­κτι­μού­με ο έ­νας τον άλ­λο.

Με την ευ­και­ρί­α αυ­τή θα α­να­γνω­ρί­σου­με ό­λοι την α­νά­γκη να χτί­σου­με ό­σο γί­νε­ται γρη­γο­ρό­τε­ρα τον Ιε­ρό Να­ό Αγ. Γε­ωρ­γί­ου και Ο­σί­ου Μάρ­κου του Κω­φού.

Η Ε­ρα­νι­κή Ε­πι­τρο­πή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *