24/11 Στο 17ο έτος η εφημερίδα «ΨΙΘΥΡΟΙ της ΣΙΝΤΙΚΗΣ»

Το 17ο έτος συνεχούς κυκλοφορίας της διανύει η τοπική εφημερίδα «Ψίθυροι της Σιντικής». Η εφημερίδα ξεκίνησε με πρωτοβουλία νέων ανθρώπων (φοιτητών τότε) και κατάφερε – μετά τόσα χρόνια έκδοσής της – να είναι μία εφημερίδα ανοιχτή σε όλους και σε όλα, να προβάλει την περιοχή μας, τα προβλήματά της και να επιζητά λύσεις.

Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, η σύνταξη τονίζει:

«Ο Νο­έμ­βριος εί­ναι έ­νας ι­διαί­τε­ρος μή­νας για την εφη­με­ρί­δα μας.
Α­πό τη μια μας θυ­μί­ζει, το Νο­έμ­βριο του ’89, που τότε φοι­τη­τές ό­λοι μας, τολ­μή­σα­με – ε­κτός των άλλων δρα­στη­ριο­τή­των μας – να βγά­λου­με έ­να έντυπο. Μια ε­φη­με­ρί­δα α­νοι­χτή στους συ­μπο­λί­τες μας, ανοι­χτή στα κόμ­μα­τα, α­νοι­χτή στις ι­δε­ο­λο­γί­ες, ανοιχτή στους συλ­λό­γους, α­νοι­χτή στην κοι­νω­νί­α.
Α­πό την άλ­λη κά­θε χρο­νιά που περ­νά­ει, προ­σθέ­τει ένα βά­ρος πα­ρα­πά­νω στην προ­σπά­θειά μας για την πρό­ο­δο της πε­ριο­χής μας που τό­σο νοια­ζό­μα­στε. Ένα βά­ρος που λέ­γε­ται συ­νέ­πεια και συ­νέ­χεια.
Και ό­λα αυ­τά σε μια ε­πο­χή που αμ­φι­σβη­τού­νται τα πά­ντα, σε μια ε­πο­χή που η δια­πλο­κή τεί­νει να γί­νει κυ­ρί­αρ­χη ι­δε­ο­λο­γί­α.
Η ε­φη­με­ρί­δα μας α­πό το ’89 μέ­χρι σή­με­ρα, δεν βαρύ­νε­ται α­πό ο­ποια­δή­πο­τε μορ­φή δου­λεί­ας προς την ε­ξου­σί­α. Δεν παί­ζει παι­χνί­δια.
Α­σφα­λώς κά­ποιους ε­νο­χλού­με. Ε­νο­χλού­με τους πολι­τι­κά­ντη­δες, τους και­ρο­σκό­πους, τους γλεί­φτες, τους βο­λε­ψά­κη­δες… Αυ­τούς που πά­νε την κοι­νω­νί­α πί­σω. Αυ­τούς που δεν έ­χουν ό­ρα­μα για την πρό­ο­δο του τό­που μας. Τους ε­νο­χλού­με πραγ­μα­τι­κά. Το αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε και κα­τα­νο­ού­με την αλ­λερ­γί­α τους στις α­νε­ξάρ­τη­τες φω­νές.
Δυ­στυ­χώς γι’ αυ­τούς, ό­μως, κύ­ριο μέ­λη­μά μας ή­ταν και εί­ναι να εί­μα­στε μί­α ε­φη­με­ρί­δα ζω­ντα­νή, ανεξάρτη­τη και α­με­ρό­λη­πτη.
Κύ­ριο μέ­λη­μά μας εί­ναι η αί­σθη­ση της ευ­θύ­νης απένα­ντι στην κοι­νω­νί­α, στην προ­βο­λή ό­λων εκείνων των προ­βλη­μα­τι­σμών και προ­τά­σε­ων για να πάει ο τόπος μας μπρο­στά.
Ευ­χα­ρι­στού­με τους συν­δρο­μη­τές και τους δια­φη­μιζόμε­νους για­τί αυ­τοί εί­ναι που στη­ρί­ζουν οι­κο­νο­μικά την προ­σπά­θειά μας.»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *