8/2 Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Γ.Παρίσης απο τον συνδυασμό του Αθ. Σπάση

Η εφημερίδα «Ψίθυροι της Σιντικής» (φ.Φεβρουαρίου) δημοσιεύει ολόκληρη την επιστολή ανεξαρτητοποίησης του δημοτικού συμβούλου Σιδηροκάστρου, Γεώργιου Παρίση, απο την παράταξη του δημάρχου Αθανάσιου Σπάση.

Στην επιστολή ανεξαρτητοποίησης, ο Γιώργος Παρίσης, που υπήρξε και αντιδήμαρχος την χρονική περίοδο 2003-2004, κάνει λόγο για «προεκλογικές εξαγγελίες του δημάρχου, που δεν υλοποιήθηκαν».

Ολόκληρο το κείμενο, (4/1/2006) έχει ως εξής :

Α­πό το έ­τος 1998 στρα­τεύ­θη­κα για συ­γκε­κρι­μέ­νους λό­γους στο συν­δυα­σμό «ΣΙ­ΔΗ­ΡΟ­ΚΑ­ΣΤΡΟ Ο­ΛΟΙ ΜΑ­ΖΙ» με υ­πο­ψή­φιο δή­μαρ­χο τον κο Α­θα­νά­σιο Σπά­ση. Συ­νε­τέ­λε­σα κι ε­γώ με ό­λες τις δυ­νά­μεις μου στην πε­ρι­φα­νή νί­κη του συν­δυα­σμού κα­τά τις δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές του 2002.

Με­τά δια­δρο­μή τριών ε­τών της πα­ρού­σας Δη­μο­τι­κής Αρ­χής και του Δη­μάρ­χου κου Α­θα­να­σί­ου Σπά­ση, δια­πί­στω­σα ό­τι οι λό­γοι στή­ρι­ξης της πα­ρά­τα­ξης και του νυν Δη­μάρ­χου έ­χουν ε­κλεί­ψει. Το έρ­γο της δη­μο­τι­κής Αρ­χής α­πέ­χει ση­μα­ντι­κά α­πό τις προ­ε­κλο­γι­κές μας ε­ξαγ­γε­λί­ες, οι ο­ποί­ες δεν υ­λο­ποι­ή­θη­καν, η δε πο­λι­τι­κή πρα­κτι­κή του Δη­μάρ­χου προ­σκρού­ει στις αρ­χές και την η­θι­κή μου.

Υ­πό τις συν­θή­κες αυ­τές θε­ω­ρώ αυ­το­νό­η­τη και ε­πι­βε­βλη­μέ­νη την α­πο­χώ­ρη­ση μου α­πό τον συν­δυα­σμό και ε­φε­ξής κα­θί­στα­μαι α­νε­ξάρ­τη­τος δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος, δη­λώ­νω δε ό­τι για τον τε­λευ­ταί­ο χρό­νο της δη­μο­τι­κής μου θη­τεί­ας θα δρά­σω κα­τά συ­νεί­δη­ση, με γνώ­μο­να πά­ντο­τε την προ­ά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων του Δή­μου Σι­δη­ρο­κά­στρου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *