Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής συνεδρίασε την Τετάρτη 21  Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ, με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη του…

 

 

ΘΕΜΑ 1         Ανάκληση της με αριθμ. 110/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποχαρακτηρισμού ακινήτου κληρονόμων Αλεξίου και αποδέσμευση του Δήμου. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 2         Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου οικοπέδου από Πολυξένη και Κωνσταντίνα Αλεξίου . (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 3         Πρόσληψη προσωπικού με οκτάμηνη  σύμβαση εργασίας κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Εσωτερικών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών υποθέσεων κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 4         Επικαιροποίηση της με αριθμ. 146/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης έκτασης 15.185 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 755δ του αγροκτήματος  Βυρώνειας.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 5         Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Βελτίωση υποδομών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιντικής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 6         Επικαιροποίηση της με αριθμ. 396/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί δωρεάν παραχώρησης ακινήτου (εντός του Δημοτικού Μεγάρου) για τη στέγαση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών υποθέσεων κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 7         Ακύρωση αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 8         Έγκριση  νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Καραβασιλείου Σάββας )

9ΕΜΑ 9          Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Αβραμίδης )

ΘΕΜΑ 10       Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Αβραμίδης )

ΘΕΜΑ 11       Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Αβραμίδης )

ΘΕΜΑ 12       Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 13       Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 14       Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Δήμου- γ΄ τριμήνου 2015 και υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 15       Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιοοικονομικής στρατηγικής 2016-2019. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 16       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Έργα Διαχείρισης υδάτων σε Δ.Δ του Δήμου Σιντικής» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 17       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Οδοποιία στη Δ.Ε Πετριτσίου Δήμου Σιντικής» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 18       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 19       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 20       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 21       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών αθλητικού κέντρου Σιδηροκάστρου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 22       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κέντρου  Τ.Κ Ροδόπολης» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 23       Επί της αίτησης παραίτησης της Ιντζέ Μαρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών υποθέσεων κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)

ΘΕΜΑ 24       Έγκριση δαπάνης για την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ στο Ν. Πετρίτσι ((Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ))

ΘΕΜΑ 25       Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 111/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ¨Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου  ¨Συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων¨, 68.000,00 ευρώ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ).

ΘΕΜΑ 26       Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου  ¨Συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων¨, 150.000,00 € (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 27       Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου  ¨Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος –Πολιτιστικού Κέντρου Κερκίνης ¨, 12.630,00 € (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)

ΘΕΜΑ 28       Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τσίντσιος)

ΘΕΜΑ 29       Επί αιτήματος του Συλλόγου ¨Μαύρος Βράχος¨ για φιλοξενία 20 μεταπτυχιακών σουηδών σπουδαστών στη μαθητική εστία Σιδηροκάστρου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Αβραμίδης )

ΘΕΜΑ 30       Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στο Νέο Πετρίτσι Δήμου Σιντικής , λόγω μη λειτουργίας επί μεγάλο διάστημα. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τσίντσιος)

ΘΕΜΑ 31       Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 194/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ¨Έγκρισης τρόπου εκτέλεσης αποκομιδής απορριμμάτων για τη διετία 2016-2017(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 32       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση PHILOXENIA 2015 και ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 33       Έγκριση των λογαριασμών  εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Πετριτσίου (ΔΗΚΕΠ)  και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 34       Έγκριση των λογαριασμών  εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Κερκίνης (ΔΗΚΕΚ)  και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

 

ΘΕΜΑ 35       Παραλαβή δυο φορτηγών που δώρισε στο Δήμο η εταιρεία PROTERGEIA Α.Ε και ένταξή τους στις υπηρεσίες του Δήμου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *