Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής σε Live Μετάδοση

Στο πλαίσιο της πολιτικής εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Δήμου Σιντικής και της διαφάνειας, οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα προβάλλονται πλέον ζωντανά μέσω υπηρεσιών Live Streaming.

            Η σύνδεση εφαρμόζει τη λειτουργία της ψηφιακής δημοκρατίας που εγγυάται και διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και στοχεύει στην άμεση ενημέρωση των πολιτών.

 

            Για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής χρησιμοποιούνται οι υποδομές του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ). Πιο συγκεκριμένα, στο site http://www.sidiki.gr/ οι δημότες μας, έχουν τη δυνατότητα της επιλογής («Δημοτικό Συμβούλιο Ζωντανά») να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη συνεδρίαση.

 

Με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής την Τρίτη 22 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα.

Τα θέματα είναι :

ΘΕΜΑ 1         Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 15 και 35/2016 αποφάσεων  περί αντικατάστασης μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΕ ΣΙΝΤΙΚΗ . (Εισηγητής ο κ. Καπουκρανίδης Δημήτριος , Διευθυντής της ΔΑΕ) .

ΘΕΜΑ 2         Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της έκθεσης ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της πρώην Δ.Ε.Υ.Α.Κ χρήσης 2012. (Εισηγητής ο Πρόεδρος της επιχείρησης κ. Ιωακειμίδης  Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος στη Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ)

ΘΕΜΑ 3         Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 4         Απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Αλεξίου Πολυξένης & Αλεξίου Κωνσταντίνας που βρίσκεται επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Ουσίτας στο Σιδηρόκαστρο (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 5         Αποζημίωση ιδιοκτησίας Καραγιάννη Πέτρου λόγω ρυμοτομίας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 6         Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομικών οργάνων στο Δήμο Σιντικής (Εισηγητής ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικηφόρου Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 7         Έγκριση αρχικής απογραφής και ισολογισμού έναρξης 01/01/2015 του Ν.Π.Δ.Δ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ¨ . (Εισηγητής ο κ. Λόκας Θεόδωρος)

ΘΕΜΑ 8         Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Ν.Π.Δ.Δ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ¨ . (Εισηγητής ο κ. Λόκας Θεόδωρος)

ΘΕΜΑ 9         Έγκριση ίδρυσης Λαϊκής Αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Κερκίνης. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας , Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

ΘΕΜΑ 10       Χορήγηση θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Ν. Πετριτσίου . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας , Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

ΘΕΜΑ 11       Εκ νέου λήψη απόφασης περί έγκρισης των λογαριασμών  εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Πετριτσίου (ΔΗΚΕΠ)  και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)  

ΘΕΜΑ 12       Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Σιντικής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας , Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

ΘΕΜΑ 13       Έγκριση δαπάνης για αλλαγή φοράς φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδιάς (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων   κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)  

ΘΕΜΑ 14       Αποδοχή οφειλής πρώην ΔΗΚΕΠ  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 15       Απόδοση ποσού 312.000 € από τους ΚΑΠ στο Ν.Π.Δ.Δ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ Δήμου Σιντικής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 16       Συνδρομές του Δήμου σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2016. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 17       Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου 3ου ορόφου Δημοτικού Μεγάρου Σιδηροκάστρου (Υποθηκοφυλακείο)  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 18       Ορισμός Επιτροπής παράδοσης –παραλαβής των δημοτικών ακινήτων που εκμισθώνονται (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης  κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)  

ΘΕΜΑ 19       Τροποποίηση της με αριθμ. 366/2015 περί αύξησης ή μη  τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 20       Επί  αιτήσεως του Συλλόγου ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨ για δωρεάν παραχώρηση μιας αίθουσας για τη στέγαση του Γραφείου τους. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης  κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)  

ΘΕΜΑ 21       Επιστροφή πρόσθετων εγγυητικών επιστολών του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ¨ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων   κ. Δεβετζής Εμμανουήλ)  

ΘΕΜΑ 22       Έγκριση κατεπείγουσας μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα κατόπιν πρόσκλησης της Αν. Υπουργού Εργασίας με θέμα τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 23       Έγκριση Διοικητικού προστίμου(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 24       Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 9.772.22€ από σχολικό κλήρο (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

 

ΘΕΜΑ 25       Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 26       Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Πρόγραμμα INTERREG V-A BULGARIA 2014-2020. Άξονας Προτεραιότητας 2/Μια Βιώσιμη και Κλιματικά προσαρμόσιμη Διασυνοριακή περιοχή), Επενδυτική Προτεραιότητα 6 c –Διατήρηση , προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς). (Εισηγητής ο Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου κ. Καρβούνης Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 27       Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Πρόγραμμα INTERREG V-A BULGARIA 2014-2020. Άξονας Προτεραιότητας 2/ Επενδυτική Προτεραιότητα 6 d με τίτλο Undertaking Actions- Strengthening the knowledge –Protecting the Environment (Εισηγητής ο Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου κ. Καρβούνης Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 28       Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE BULGARIA και συγκεκριμένα στον Άξονα( Priority Axis) 4, Επενδυτική Προτεραιότητα (Investment Priority) 9c, η οποία αφορά στη στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων – δομών (providing support for social enterprises). (Εισηγητής ο Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου κ. Καρβούνης Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 29       Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Πρόγραμμα INTERREG V A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  9a, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 8 ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ¨(Εισηγητής ο Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου κ. Καρβούνης Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 30       Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης  κ. Αβραμίδης Αναστάσιος)   

ΘΕΜΑ 31       Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 32       Αποδοχή δωρεάς δυο μηχανημάτων διασκόρπισης αλατιού από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ στον Δήμο Σιντικής. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 33       Αναζήτηση κατάλληλων χώρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης προσφύγων (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 34       Έγκριση ή μη διάθεσης ποσοστού από το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος Λαϊκών Αγορών α) στην Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρ. Και Δυτικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας – Θράκης και β) στην Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας , Θεσσαλίας – Θράκης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της και τον εκσυγχρονισμό και την προβολή των Λαϊκών Αγορών . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας , Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

ΘΕΜΑ 35       Αποδοχή ή μη αιτήματος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελίκης Ημαθίας περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (ακτινίδια) στο Δήμο Σιντικής ως δικαιούχου της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών , για την κάλυψη ανθρωπιστικών δράσεων του Δήμου, σύναψη συμφωνητικού για την παράδοση –παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας , Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

ΘΕΜΑ 36       Αποδοχή ή μη αιτήματος ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε για δωρεάν παράδοση αγροτικών προϊόντων για την κάλυψη των ανθρωπιστικών δράσεων του Δήμου ,σύναψη συμφωνητικού για την παράδοση –παραλαβή του προϊόντος και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας , Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

ΘΕΜΑ 37       Προκήρυξη χορήγησης επαγγελματικών αδειών για συμμετοχή στις Λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής ((Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας , Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Πολίτη  κ. Τσίντσιος Γεώργιος) 

 

ΘΕΜΑ 38       Λήψη απόφασης για κληροδότημα Στεργιόπουλου Αριστείδη . (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *