Ακύρωσε την απόφαση του Δ.Σ. Σιντικής για τη μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες η Αποκεντρωμένη: «Ελήφθη κατά παράβαση χωρίς επαρκή και σαφή αιτιολογία»

 Την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σιντικής, για τη μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες, αποφάσισε σήμερα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης.

 

Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη, η συγκεκριμένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σιντικής ελήφθη κατά παράβαση των εφαρμοστέων διατάξεων του νόμου 3463/2006 χωρίς επαρκή και σαφή αιτιολογία.

 

Όπως αναφέρει στο σκεπτικό της η Αποκεντρωμένη, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της απόφασης, της σχετικής εισήγησης του αρμόδιου αντιδημάρχου Οικονομικών υπηρεσιών και της εισηγητικής απόφασης της οικονομικής υπηρεσίας, η απόφαση βασίστηκε στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, αλλά ελλείπει από όλα τα παραπάνω η υποχρεωτική (όπως ορίζεται) στο εδ.γ της παραπάνω νομοθετικής διάταξης οικονομική αποτύπωση της επίπτωσης στα έσοδα του Δήμου που θα προκύψει από τη λήψη της απόφασης.

 

Χαρακτηριστικά επισημαίνει η Αποκεντρωμένη πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομοτεχνική αναφορά και πρόβλεψη με αναλυτική παράθεση στοιχείων στην απόφαση και τις εισηγήσεις για τη μείωση που θα επέλθει στα έσοδα της αντίστοιχης κατηγορίας ανταποδοτικών τελών και πως θα καλυφθεί η ισοσκέλισή τους με τα αντίστοιχα έξοδα, ώστε να καθίσταται αιτιολογημένη επαρκώς η υπό έλεγχο κανονιστική απόφαση.

 

Να θυμίσουμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιντικής ομόφωνα ενέκρινε τη μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για τα τέλη φωτισμού καθαριότητας ως ακολούθως:

«Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Εγκρίνει τη μείωση των δημοτικών φόρων – τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ως ακολούθως: Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Απαλλαγή κατά το 30%. Με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ. Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Απαλλαγή κατά το 30%. Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Απαλλαγή κατά το 30%. Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένων εφόσον έχουν την επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Δ. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: Απαλλαγή κατά το 30%. Ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Η χρέωση του μειωμένου τιμολογίου θα ισχύει μόνο για την παροχή στην κύρια κατοικία μισθωμένη ή ιδιόκτητη και δεν θα αφορά επαγγελματικούς, βιομηχανικούς – βιοτεχνικούς χώρους. Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία».

 

Αναλυτικά, το σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έχει ως εξής:

 

«Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθ.63, 64 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ136/Α΄) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του ν.4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

 

3.Τις διατάξεις των άρθρων 6, 65, 72, 214, 225, 226, 231, 238 του ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 74, 116, 117 και 131 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ-133 Α/19-7-2018) : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21).

 

6. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α’/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

7. Το π.δ.142/27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α/27-12-2010).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ.142/2010, ‘’Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν.3852/2010, ασκείται από το Τµήµα Προσωπικού και τα Τµήµατα Διοικητικού Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.

 

9. Την αριθμ.πρωτ.86781/19-12-2022 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ/1183) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών : «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».

 

10. Την αριθμ. πρωτ.94360/01-07-2023 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης: «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γραμματέα» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».

 

11. Την αριθμ.202/2023 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σιντικής με θέμα «Μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες», η οποία διαβιβάστηκε για έλεγχο νομιμότητας με το αριθμ.11269/08.12.2023 έγγραφο του Δήμου Σιντικής.

 

12.Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρ.64 του ν. 4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ορίζεται ότι: «3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., όπου στα άρθρα 128, 129, 130 και 131 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) αναφέρεται Συντονιστής ή Επόπτης Ο.Τ.Α., νοείται ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τον Συντονιστή ή τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που άσκησε ή ασκεί καθήκοντα Επόπτη Ο.Τ.Α. ισχύουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 10 και της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021 (Α’ 90)».

 

13. Με τις διατάξεις του άρθρου 225 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ορίζεται ότι: «1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β)……. 2. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για την νόμιμη έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α. 3. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Η μη έκδοση της ειδικής πράξης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Επόπτη Ο.Τ.Α.».

 

14. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 238 του ν. 3852/2012, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν. 4555/2018 και τις όμοιες των άρθρων 63-66 ν. 4954/2022, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α’ 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

15. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, «1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. 2.Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του. 3.Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. 4. …..» .

 

16. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 202 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ορίζεται ότι «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής.

Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα».

 

17. Επειδή με την αριθμ. 202/2023 απόφαση του, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σιντικής ενέκρινε τη μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για τα τέλη φωτισμού καθαριότητας ως ακολούθως: «Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ.

Εγκρίνει τη μείωση των δημοτικών φόρων – τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ως ακολούθως: Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Απαλλαγή κατά το 30%. Με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ. Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Απαλλαγή κατά το 30%. Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Απαλλαγή κατά το 30%. Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένων εφόσον έχουν την επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Δ. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: Απαλλαγή κατά το 30%. Ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Η χρέωση του μειωμένου τιμολογίου θα ισχύει μόνο για την παροχή στην κύρια κατοικία μισθωμένη ή ιδιόκτητη και δεν θα αφορά επαγγελματικούς, βιομηχανικούς – βιοτεχνικούς χώρους. Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία».

 

18. Επειδή σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της απόφασης, της σχετικής εισήγησης του αρμόδιου αντιδημάρχου Οικονομικών υπηρεσιών και της εισηγητικής αριθμ.179/2023 απόφασης της οικονομικής υπηρεσίας αυτή βασίστηκε στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006. Ελλείπει όμως από όλα τα παραπάνω η υποχρεωτική (όπως ορίζεται) στο εδ.γ της παραπάνω νομοθετικής διάταξης οικονομική αποτύπωση της επίπτωσης στα έσοδα του Δήμου που θα προκύψει από τη λήψη της απόφασης.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομοτεχνική αναφορά και πρόβλεψη με αναλυτική παράθεση στοιχείων στην απόφαση και τις εισηγήσεις για τη μείωση που θα επέλθει στα έσοδα της αντίστοιχης κατηγορίας ανταποδοτικών τελών και πως θα καλυφθεί η ισοσκέλιση τους με τα αντίστοιχα έξοδα, ώστε να καθίσταται αιτιολογημένη επαρκώς η υπό έλεγχο κανονιστική απόφαση.

 

19. Επειδή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της αριθμ. 11/2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων του πρωτοβάθμιου ΟΤΑ» και ειδικότερα την παρ.2.3 αυτής, κατά τον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται είτε υποχρεωτικώς είτε αυτεπαγγέλτως, ερευνάται αν η ρύθμιση που επιβάλλεται με την απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με ισχύοντα κανόνα δικαίου, δηλ. νόμο, προεδρικό διάταγμα, κανονιστική απόφαση της διοίκησης, αλλά και κανονιστικές αποφάσεις που θεσπίζουν οι ίδιοι οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.3463/2006. Λόγοι που επιφέρουν την ακύρωση της πράξης είναι οι εξής: i) αναρμοδιότητα του εκδόντος την πράξη οργάνου ii) παράβαση τύπων της διαδικασίας iii) παράβαση νόμου iv) κατάχρηση εξουσίας.

 

20. Επειδή, η απόφαση 202/2023 του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σιντικής ελήφθη κατά παράβαση των εφαρμοστέων διατάξεων του νόμου 3463/2006 χωρίς επαρκή και σαφή αιτιολογία.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους

Αποφασίζουμε

Ακυρώνουμε την αριθμ.202/2023 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σιντικής, για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί, κατόπιν προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου Νόμου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδου 11 Τ.Κ. 54008 Θεσσαλονίκη, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *