Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Σιδηροκάστρου

Έπειτα από το άγονο αποτέλεσμα της πρώτης δημοπρασίας, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.» αποφασίζει την επανάληψη της διαδικασίας την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα 09.00 π.μ., την οποία θα διέπουν οι όροι της Διακήρυξης.

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σιδηρόκαστρο 2.4.2018
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ                                                     Αριθμός Πρωτ.  97
 
Ταχ. Κωδικός:   62300 Σιδηρόκαστρο
Πληροφορίες:   Καραντζούλης Φίλιππος 
Τηλέφωνο:       2323 350242
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του ισόγειο χώρου (κυλικείου), του Κλειστού Γυμναστηρίου Σιδηροκάστρου, εμβαδού είκοσι πέντε  τετραγωνικών μέτρων (25 τ.μ.), με τον περιβάλλοντα χώρο συνολικού εμβαδού 12 τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Δέκου 4.
   
Άρθρο 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Πόλη: Σιδηρόκαστρο
Δήμος: Σιντικής
Οδός: Δέκου 4
Είδος: Κυλικείο Κλειστού Γυμναστήριου Σιδηροκάστρου (ισόγειο επιφανείας 25τμ και αύλειος χώρος 12τ.μ )
Άρθρο 2. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της Δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της Δημοπρασίας Επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της Δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας Διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της Δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.
Άρθρο 3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/4/2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου (έδρα του ΝΠΔΔ).
Άρθρο 4. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ανέρχεται σε διακόσια σαράντα ευρώ ετησίως (240,00 €/ έτος), δηλαδή είκοσι ευρώ μηνιαίως (20,00 € / μήνα) και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.
Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος, το τίμημα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως αναλογικά με το δείκτη τιμών καταναλωτή επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους. Σαφώς σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο. Οι αυξήσεις θα γίνονται ετησίως ως ανωτέρω έστω και αν ακόμα το ενοίκιο που θα προκύπτει και θα καταβάλλεται θα είναι υπερπολλαπλάσιο του 10% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου.
Άρθρο 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δυο (2) έτη, η οποία θα αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και την παράδοση του χώρου, με δικαίωμα επέκτασης για άλλα δύο (2) έτη, έπειτα από έγγραφο συμφωνητικό.
Άρθρο 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσον προς 1/10 του οριζόμενου στη Διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι είκοσι τέσσερα ευρώ (24€).
Άρθρο 7. ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή ύψους ίσου με τρία (3) μηνιαία μισθώματα.
Άρθρο 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της Δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Διοικητικής Αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Άρθρο 9. ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ΝΠΔΔ χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
Άρθρο 10. ΕΥΘΥΝΗ Ν.Π.Δ.Δ.
Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.
Άρθρο 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ
Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου και να το διατηρεί καθαρό και ευπρεπές.
Ο μισθωτής αναλαμβάνει την καθαριότητα των χώρων των θεατών (κερκίδα – WC κοινού).
Διαφορετικά, θα ευθύνεται σε αποζημίωση για τις φθορές και βλάβες που θα προκληθούν στο μίσθιο από τον ίδιο, ή το προσωπικό του, ή και οποιονδήποτε άλλο που ενέργησε ή εισήλθε στο μίσθιο με τη συγκατάθεσή του. Ο μισθωτής δικαιούται, αφού ενημερώσει προηγουμένως γραπτώς τον εκμισθωτή και λάβει την άδεια του, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις, προσθήκες, επισκευές και μεταρρυθμίσεις του μισθίου, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη συμφωνημένη χρήση. Οι δαπάνες που θα αφορούν τις οποιεσδήποτε ανωτέρω τροποποιήσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και να λειτουργεί το κυλικείο τις ώρες και ημέρες που λειτουργούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα προϊόντα που θα διαθέτει πρέπει να είναι τα προβλεπόμενα που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.     
Άρθρο 12. ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Επίσης υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στο Ν.Π.Δ.Δ. μετά από προειδοποίηση τριών μηνών. Η κατανάλωση δε ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος δεν θα βαρύνουν το μισθωτή.
Άρθρο 13. ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ – ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή της χρήσης του, καθώς και η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης και η ολική ή μερική υπεκμίσθωσή του καθώς και σιωπηρή αναμίσθωση.
Άρθρο 14. ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο μισθωτή δεν λάβει άδεια λειτουργίας του Κυλικείου ο διαγωνισμός ακυρώνεται και θεωρείται ως μη γενόμενος. Ουδεμία
Άρθρο 14. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:
– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο
– Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία
– Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
– Φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
– Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.
– Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους- μέλους της Ε.Ε.
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Δεν θα γίνουν δεκτοί στη Δημοπρασία, όποιοι (ΠΛΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ) έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Σιντικής εντός της τελευταίας πενταετίας.
Άρθρο 15. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ., τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της Δημοπρασίας α) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (έδρα του ΝΠΔΔ) και β) με δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σιντικής.
Άρθρο 16. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Πρόεδρο εάν δεν παρουσιάστηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης. Η Δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όταν:
Α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της Δημοπρασίας
Β) Μετά την κατακύρωση της Δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της Δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση Β η Δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η επαναληπτική Δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική Διακήρυξη του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. αναφερομένης στους όρους της πρώτης Διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της Δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη Δημοπρασία.
 
Ο Πρόεδρος
 
 
Παπαδόπουλος Αριστείδης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *