Γιώργος Τσαταλτσινός : Υπενθύμηση προς τον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Δημοτικούς Συμβούλους

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 17-03-2021 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟTΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ.

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Ο ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΙ Η 27η. ΗΜΕΡΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ.

Στο Ηρώον θα μνημονευτούν 65 μόνο ονόματα σφαγιασθέντων. Η έρευνα δείχνει την ύπαρξη τουλάχιστον 140 σφαγιασθέντων. Θα ερευνήσει ο Δήμος την αλήθεια ώστε να αποδώσει “τα του Καίσαρος τω Καίσαρι” ή θα συνεχίσει να απαξιώνει αυτούς που δεν αναφέρονται στην λίστα του? Παραθέτω την πληροφορία που μου έστειλε ο καλός φίλος από το ΦΒ Γιώργος Μπαρτζούδης που είναι μαρτυρία του αξιωματικού που εστάλη στο Σιδηρόκαστρο για να εξακριβώσει τις άγριες σφαγές των Βουλγάρων ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΝΕΒΆΖΕΙ ΣΤΙΣ 110 και που δεν ήταν άλλος από τον Πάγκαλο, μετέπειτα στρατηγό και Δικτάτορα”

 

Κύριε Τσαταλτζινέ, gtsataltzinos@yahoo.gr

Κάπου στο διαδίκτυο βρήκα ένα εξαίρετο πόνημά σου με τίτλο ΤΣΑΤΑΛΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Παρακαλώ, επίτρεψέ μου να σου διαβιβάσω την πληροφορία ότι Λοχαγός του Επιτελείου της 6ης Μεραρχίας, που ο Μέραρχος Δελαγραμμάτικας έστειλε στο Σιδηρόκαστρο για εξακρίβωση των αγρίων σφαγών, ήταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο μετέπειτα Στρατηγός και Διkτάτορας.

Στη συνέχεια παραθέτω σχετική ανάρτησή μου για τους φίλους μου του Φέισμπουκ, την 28.6.2017:

«Η ΣΦΑΓΗ του Σιδηροκάστρου κατά τον Λοχαγό του Επιτελείου της 6ης Μεραρχίας (μετέπειτα στρατηγό και δικτάτορα) Θεόδωρο Πάγκαλο, όπως παρατίθεται στα Απομνημονεύματά του:

H 6η Μεραρχία, ενώ την 28/6/1913 ‘ετίθετο εν πορεία προς βορράν’, έλαβε τηλεγραφική διαταγή του Αρχιστρατήγου να στείλει αξιωματικό του Επιτελείου της για να εξακριβώσει ‘περί των γενομένων σφαγών’ την προηγουμένη 27/6/1913 στο Ντεμίρ-Χισάρ από τους Βουλγάρους. Η αποστολή ανετέθη στον Πάγκαλο στη διάθεση του οποίου έθεσε την Ημιλαρχία, με 30 περίπου Ιππείς. Και διηγείται ο Πάγκαλος:

’Επορεύθην με ανοικτόν τροχασμόν προς το Δεμίρ-Ισάρ αλλ’ όταν ευρισκόμην εις απόστασιν τριών περίπου χιλιομέτρων από της πόλεως, (συνάντησα ) ομάδες πολυπληθείς γυναικοπαίδων αι οποίαι έφευγον εκ της πόλεως πανικόβλητοι και κραυγάζουσαι Βούλγαροι…Βούλγαροι… Ταυτοχρόνως εις τα απέναντι υψώματα δυτικώς και βορείως της πόλεως διεκρίνοντο μικραί ομάδες και ηκούοντο αρκετοί πυροβολισμοί….Εξαπέστειλα δύο ελαφράς περιπολίας εμπρός και με την ημιλαρχίαν εν παρατάξει, διά των αγρών εκάλπασα προς τα βορείως της πόλεως υψώματα. Ομάδες τινές προ της θέας του ερχόμενου ιππικού ετράπησαν εις φυγήν. Αλλά παρέμειναν επί του υψώματος τέσσερεις χωρικοί, ψυχραιμότεροι των άλλων. Εξ αυτών επληροφορήθην ότι οι ακουόμενοι πυροβολισμοί οφείλονται εις Έλληνας κατοίκους των πέριξ, οι οποίοι ωπλισμένοι, καταδιώκουν και φονεύουν μεμονωμένους στρατιώτας Βουλγάρους, οίτινες από χθές διέρχονται φεύγοντες προς Ζήρνοβον. Με εβεβαίωσαν ότι Βουλγαρικόν τμήμα δεν υπάρχει εις την πόλιν και ο πανικός…ωφείλετο εις ψευδή φήμην και ιδίως εις την τρομοκρατίαν…ένεκα των αρθρόων σφαγών, άς ενήργησε την προηγουμένην ο αποχωρήσας Βουλγαρικός στρατός….Απέστειλα αμέσως δύο εκ των προυχόντων μετά τινων ιππέων όπως σταματήσουν τον φεύγοντα πληθυσμόν, ο οποίος μετά μεσημβρίαν ήρχισεν επανερχόμενος….Μετά σύντομον εξέτασιν ανεύρον εν τω προαυλίω της Σχολής τεράστιον λάκκον ο οποίος περιείχε άνω των 60 πτωμάτων εκ των σφαγέντων την προηγουμένην. Μεταξύ αυτών ήτο και ο Μητροπολίτης Μελενίκου. Εις έτερον τάφον επί αμμώδους εδάφους, ήσαν περίπου 30 πτώματα, εν οίς και οι δύο ιερείς της πόλεως. Περί τα 20 ακόμη πτώματα εύρομεν εις μεμονωμένους τάφους καί τινα άταφα. Οι κάτοικοι και ιδία τα γυναικόπαιδα με σπαρακτικούς θρήνους παρηκολούθουν την εκταφήν των οικείων των. Μετά την σύνταξιν λεπτομερούς καταλόγου των αναγνωρισθέντων θυμάτων ανεχώρησα μ.μ. προς συνάντησιν της Μεραρχίας….Όπως εξηγήθη εκ συντόμου εξετάσεως των κατοίκων, τας σφαγάς ενήργησεν ο Στρατιωτικός διοικητής της πόλεως, Βούλγαρος λοχαγός της χωροφυλακής, όστις λυσσών διά την ήτταν των Βουλγάρων συνεκέντρωσε τους ατυχείς εις το προαύλιον της Σχολής και τους εφόνευσε διά πυροβολισμών και λογχισμών. Άμα τη επιστροφή μου εις την Μεραρχίαν υπέβαλον περιληπτικήν έκθεσιν…ήτις διεβιβάσθη… τηλεγραφικώς εις τον Αρχιστράτηγον. Ο Βασιλεύς…απέστειλεν αυθημερόν προς το Υπουργείον των Εξωτερικών (το κατωτέρω) επείγον τηλεγράφημα’:

’Έκτη Μεραρχία αναφέρει ότι Βούλγαροι στρατιώται, τη διαταγή λοχαγού τινος της Χωροφυλακής, συνέλεξαν εις το προαύλιον της Βουλγαρικής Σχολής τον Μητροπολίτην του Δεμίρ-Ισάρ, δύο ιερείς και άνω των εκατόν προκρίτων, τους οποίους κατέσφαξαν. Η Μεραρχία διέταξε την εκταφήν των πτωμάτων και εβεβαιώθη το έγκλημα. Προς τούτοις εβίασαν παρθένους και αντιστάσας κατέσφαξαν. Διεμαρτυρήθητε κατ’ εντολήν μου εις τους αντιπροσώπους των πεπολιτισμένων δυνάμεων εναντίον των ανθρωπόμορφων τούτων τεράτων, καθώς και εις τον πολιτισμένον κόσμον ολόκληρον και δηλώσατε ότι θα αναγκασθώ μετά λύπης μου να προβώ εις αντίποινα, όπως εμπνέουν φόβον και σκέψιν τινά προ της εκτελέσεως τοιούτων εγκλημάτων. Οι Βούλγαροι επισκιάζουν όλας τας φρικαλεότητας των βαρβαρικών επιδρομών του παρελθόντος και αποδεικνύουν ότι δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να συγκαταλέγονται μεταξύ των πεπολιτισμένων λαών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.’»

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *