Σιντική: Απέρριψε η Αποκεντρωμένη προσφυγή των Δήμου, Αθανασιάδη, Λούγγου, Φυταγκουρίδου και Γεωργιάδη για τον διαγωνισμό ανάθεσης συντήρησης πρασίνου- Το σκεπτικό της απόφασης

 Ως «απαράδεκτη» απέρριψε σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, την ειδική διοικητική προσφυγή των κ.κ. Δήμου Ιωάννη, Αθανασιάδη Αναστάσιου, Λούγγου Ζήση, Φυταγκουρίδου Όλγας και Γεωργιάδη Άνθιμου, δημοτικών συμβούλων του Δήμου Σιντικής κατά της αριθμ. 40/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιντικής.

 

Η προσφυγή αφορούσε στην διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου του Δήμου Σιντικής για δύο (2) έτη και στην απόφασή της η Αποκεντρωμένη αναφέρει- μεταξύ άλλων- πως η ιδιότητά τους ως δημοτικών συμβούλων δεν αρκεί για να θεμελιώσει έννομο συμφέρον ως προϋπόθεση του παραδεκτού κατάθεσης της εν λόγω προσφυγής, καθώς αυτή στρέφεται κατά απόφασης της οικονομικής επιτροπής που έχει αποκλειστική αρμοδιότητα από την κείμενη νομοθεσία ασκώντας καθήκοντα αναθέτουσας αρχής να κατακυρώσει το αποτέλεσμα διαγωνισμού που οδηγεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής γενικής υπηρεσίας.

 

Παράλληλα, στην απόφαση της Αποκεντρωμένης επισημαίνεται πως οι τρεις τελευταίοι προσφεύγοντες δημοτικοί σύμβουλοι (όπως αναφέρονται στη σειρά κατάθεσης της προσφυγής) δεν τελούν ούτε μέλη του αποφασίζοντος οργάνου. Αλλά και για τους δύο δημοτικούς συμβούλους και μέλη της οικονομικής επιτροπής που ο πρώτος εξ αυτών μειοψήφησε στην απόφαση, ενώ ο δεύτερος απουσίαζε κατά τη συνεδρίαση δεν θεμελιώνεται έννομο συμφέρον, καθώς εν υφίστανται βλάβη άμεση, προσωπική και ενεστώσα από τη λήψη της προσβαλλομένης απόφασης.

 

Συγκεκριμένα, στο σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης αναφέρονται τα εξής:

«Επειδή με νομολογία του ΣτΕ έννομο συμφέρον για την προσβολή πράξεων διαγωνισμού επί συμβάσεων δημοσίων έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών, έχουν μόνο τα πρόσωπα ή οι ενώσεις προσώπων (π.χ. κοινοπραξίες) που έλαβαν μέρος στον επίδικο διαγωνισμό και υπό τη συγκεκριμένη σύνθεση που έλαβαν μέρος γιατί μόνο σε αυτούς αφορούν οι διάφορες πράξεις των οργάνων του διαγωνισμού και μόνο σε αυτούς μπορούν να κατακυρωθούν τελικώς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (ΣτΕ Ολομ.971/1998).

Επειδή η αριθμ. 40/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σιντικής αφορά στην έγκριση του υπ’ αριθμ.4 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου του Δήμου Σιντικής για δύο (2) έτη και την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού, δηλαδή σε απόφαση που οδηγεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Με την υπό εξέταση προσφυγή τους οι προσφεύγοντες επικαλούνται ως λόγο ακύρωσης της ανωτέρω απόφασης το ασύμφορο της οικονομικής προσφοράς που δόθηκε από τον οριστικό ανάδοχο για την ανάθεση της σύμβασης συντήρησης πρασίνου.

Επειδή η ιδιότητά τους ως δημοτικών συμβούλων δεν αρκεί για να θεμελιώσει έννομο συμφέρον ως προϋπόθεση του παραδεκτού κατάθεσης της εν λόγω προσφυγής καθώς αυτή στρέφεται κατά απόφασης της οικονομικής επιτροπής που έχει αποκλειστική αρμοδιότητα από την κείμενη νομοθεσία ασκώντας καθήκοντα αναθέτουσας αρχής (βλ. διατάξεις παρ.1 και 2 του άρθρου 72 του ν.3852/2010) να κατακυρώσει το αποτέλεσμα διαγωνισμού που οδηγεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής γενικής υπηρεσίας. Πολύ περισσότερο που οι τρεις τελευταίοι προσφεύγοντες δημοτικοί σύμβουλοι (όπως αναφέρονται στη σειρά κατάθεσης της προσφυγής) δεν τελούν ούτε μέλη του αποφασίζοντος οργάνου. Αλλά και για τους δύο δημοτικούς συμβούλους και μέλη της οικονομικής επιτροπής που ο πρώτος εξ αυτών μειοψήφησε στην απόφαση ενώ ο δεύτερος απουσίαζε κατά τη συνεδρίαση δε θεμελιώνεται έννομο συμφέρον καθώς εν υφίστανται βλάβη άμεση, προσωπική και ενεστώσα από τη λήψη της προσβαλλομένης απόφασης.

Επειδή στην υφιστάμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ρυθμίζεται αποκλειστικά η έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ενώ με το άρθρο 360 του ανωτέρω νόμου δίνεται το δικαίωμα μόνο σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής αποκλείοντας την άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1. (βλ.παρ.3 του αρ.360 ν.4412/2016).

Επειδή για τους ανωτέρω λόγους η παρούσα προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως απαραδέκτως ασκηθείσα και για το λόγο αυτό να μην εξεταστεί ως προς το βάσιμο αυτής.

Για τους ανωτέρω λόγους

Αποφασίζουμε

Απορρίπτουμε ως απαράδεκτη την αριθμ.145437/18.05.2022 κατατεθείσα ειδική διοικητική προσφυγή των κ.κ. Δήμου Ιωάννη, Αθανασιάδη Αναστάσιου, Λούγγου Ζήση, Φυταγκουρίδου Όλγας και Γεωργιάδη Άνθιμου δημοτικών συμβούλων του Δήμου Σιντικής κατά της αριθμ.40/2022 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σιντικής για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του N. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου Νόμου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδου 11 Τ.Κ. 54008, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής».

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *