Σιντική : Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι – Τι δήλωσε ο δήμαρχος Φώτης Δομουχτσίδης

Ο δήμαρχος Σιντικής Φώτης Δομουχτσίδης αποφάσισε να τοποθετήσει  τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σιντικής, με θητεία από 01-09-2021 μέχρι 31-08-2022, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

 Α) Κατά τόπο αρμόδιο έμμισθο Αντιδήμαρχο, στις δημοτικές ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σαββίδη Παναγιώτη με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

    Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.

    Εποπτεία, Ευθύνη και Συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

    Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και υπηρεσιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ, ιδιώτες εργολάβοι), σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

    Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.

    Υπογράφει βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας που εκδίδονται για τις Δημοτικές Ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.

    Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Συμβούλους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στις δημοτικές ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

    Τέλεση πολιτικών γάμων στις δημοτικές ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.

    Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα, των δημοτικών ενοτήτων Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα. σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

    Εποπτεία και Ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν την καθαριότητα και την συντήρηση πρασίνου των δημοτικών ενοτήτων Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές.

 

Β) Κατά τόπο αρμόδιο έμμισθο Αντιδήμαρχο, στη δημοτική ενότητα Κερκίνης τον δημοτικό σύμβουλο κ. Νικηφόρου Κωνσταντίνο με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

    Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Κερκίνης.

    Εποπτεία, την Ευθύνη και το Συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων που λειτουργούν στα όρια ευθύνης στη δημοτική ενότητα Κερκίνης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 

    Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων, των εργασιών

 

και υπηρεσιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κερκίνης, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ, ιδιώτες εργολάβοι), σε

 

συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

 

    Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Κερκίνης.

    Υπογράφει βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας κ.λ.π., άδειες και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Κερκίνης.

    Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Συμβούλους των συμβουλίων των Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στην Δημοτική Ενότητα Κερκίνης για την επίλυση των προβλημάτων τους.

    Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Κερκίνης.

    Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα στη δημοτική ενότητα Κερκίνης σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

    Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν την καθαριότητα και την συντήρηση πρασίνου της δημοτικής ενότητας Κερκίνης, με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν.

    Εποπτεία και Ευθύνη για τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στη δημοτική ενότητα Κερκίνης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 

Γ). Κατά τόπο αρμόδιο έμμισθο Αντιδήμαρχο, στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ζλατίντση Αντώνιο με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

    Έχει την Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου.

    Εποπτεία, την Ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων που λειτουργούν στα όρια ευθύνης στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

    Την Ευθύνη Συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και υπηρεσιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ, ιδιώτες εργολάβοι), σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

    Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου.

    Υπογράφει βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας κ.λ.π., άδειες και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πετριτσίου.

    Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Συμβούλους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στην δημοτική ενότητα Πετριτσίου για την επίλυση των προβλημάτων τους.

    Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Πετριτσίου.

    Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

    Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν την καθαριότητα και την συντήρηση πρασίνου της δημοτικής ενότητας Πετριτσίου, με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν.

    Εποπτεία και ευθύνη για τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Νέου Πετριτσίου, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 

Δ). Τον δημοτικό σύμβουλο κ. Τορουνίδη Ιωάννη, έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

    Εποπτεία και Διαχείριση όλων των οικονομικών θεμάτων του Δήμου.

    Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων σε εκτέλεση και εφαρμογή του Π.Δ 80/2016.

    Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του και συγκεκριμένα όσα αφορούν:

    Έσοδα, ΤΑΠ και Τέλη Καθαριότητας – Φωτισμού, Έλεγχο Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακή Βεβαίωση Εισπράξεων Κοινοποιήσεων Φορολογητέας Ύλης, Προϋπολογισμό, Εκκαθάριση Δαπανών, Προμήθειες, Λογιστήριο – Διπλογραφικά, Ταμείο, Διαχείριση Υλικών, Αποθεματικό Εξοπλισμού Γραφείων, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.

    Συνεργασία με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τοπικούς Αντιδημάρχους.

    Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών.

    Εποπτεία και ευθύνη επί των Οικονομικών Στατιστικών στοιχείων. Προετοιμασία, σύνταξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού. Εποπτεία και ευθύνη επί των υλικών και αποθηκών του Δήμου.

    Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών.

    Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπηρεσίας Διοικητικών Θεμάτων και την έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και την υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.

    Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και λειτουργίας των ΚΕΠ.

    Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.

    Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του.

    Την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και λοιπών βεβαιώσεων που εκδίδονται από το δήμο.

    Εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Νομικών Υποθέσεων.

    Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.

    Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων.

    Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή Πολιτικών Προγραμμάτων και Δράσεων για την υποστήριξη του μαθητικού πληθυσμού, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων.

    Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των προγραμμάτων Δια Βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

    Συνεργάζεται με τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, τις ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητάς τους και τις παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία τους.

    Μελετά και εισηγείται, για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Ε). Τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ζαπρίδη Ευστάθιο, έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας, με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

    Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος εκτός των θεμάτων που αφορούν την συντήρηση πρασίνου, καθαριότητας, τα αδέσποτα, την αγροτική ανάπτυξη και την άρδευση.

    Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για την συγκρότηση των επιτροπών αστυνόμευσης και συντήρησης επί τεχνικών θεμάτων και προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. ρέματα , οδικό δίκτυο, κτλ)

    Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του.

    Συνεργασία με τους αρμόδιους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους, για θέματα αρμοδιότητας του .

    Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων σύνταξης Υποβολής, Παρακολούθησης, Εξέλιξης και Υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, περιφερειακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και γενικά όλων των προτάσεων αιτήσεων που υποβάλλονται από το δήμο για έργα όλων των κατηγοριών.

    Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κλπ των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.

    Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη του γραφείου κίνησης του Δήμου.

    Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας σε συνεχή βάση.

    Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

    Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων που από τον Ο.Ε.Υ. προβλέπονται ως αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών του δήμου.

    Εφαρμόζει τις αποφάσεις του Σ.Τ.Ο Πολιτικής Προστασίας.

 

Α) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σαββίδης Παναγιώτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Ζαπρίδη Ευστάθιο.

 

Β) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Τορουνίδης Ιωάννης, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κος Σαββίδης Παναγιώτης.

 

Γ) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Ζαπρίδης Ευστάθιος, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κος Σαββίδης Παναγιώτης.

 

Δ) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Νικηφόρου Κωνσταντίνος, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.Ε Κερκίνης ορίζεται να ασκεί ο κος Ζλατίντσης Αντώνιος.

 

Ε) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Ζλατίντσης Αντώνιος, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.Ε Πετριτσίου ορίζεται να ασκεί ο κος Νικηφόρου Κωνσταντίνος.

 

ΣΤ) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Σαββίδης Παναγιώτης, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου των Δ.Ε. Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα ορίζεται να ασκεί ο κος Ζαπρίδης Ευστάθιος .

 

Ορίζει ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους στους οποίους ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

 

Α) Τσίντσιο Γεώργιο, στον οποίο ανατίθεται η άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

 

    Εποπτεία και ευθύνη για τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Σιδηροκάστρου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

    Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Μαθητικών Εστιών Σιδηροκάστρου και Κάτω Ποροϊων, καθώς και του Κ.Π.Ε. Ποροϊων.

    Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη των θεμάτων για την υλοποίηση των προγραμμάτων της βιβλιοθήκης καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις σχολικές βιβλιοθήκες.

 

Β) Αργυροπούλου Σταυρούλα, στην οποία ανατίθεται η άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

 

    Εποπτεία και συντονισμός της Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης του Δήμου Σιντικής.

    Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Σιντικής.

 

Γ) Ρόδη Σουλτάνα, στην οποία ανατίθεται η άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

 

    Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν την προώθηση του Τουρισμού.

    Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων, που αφορούν στον πολιτισμό και ειδικότερα στην Υλοποίηση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών.

    Εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των μουσείων και των λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά.

 

 

   Με αφορμή τον ορισμό Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων, ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτης Δομουχτσίδης δήλωσε τα εξής:

 

 

«Επί δύο συναπτά έτη ως Δημοτική Αρχή και μάλιστα σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της πανδημίας, οι συνεργάτες μου μέσα από τα αξιώματα που κατείχαν κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο που τους ανατέθηκε. Σήμερα, πρέπει να είναι υπερήφανοι για τα όσα έχουν προσφέρει, όπως είμαι κι εγώ για εκείνους, τους οποίους και ευχαριστώ που εργάστηκαν με ζήλο και μόχθο όλο το προηγούμενο διάστημα.

 

Οι αλλαγές που γίνονται έχουν μοναδικό σκοπό να δοθεί η ευκαιρία σε νέα πρόσωπα να αξιοποιηθούν σε θέσεις ευθύνης, αναδεικνύοντας τις ικανότητές τους και συνεχίζοντας με τον ίδιο δυναμικό τρόπο, την προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη του Δήμου. Τους εύχομαι  και πιστεύω ότι θα είναι άξιοι συνεχιστές του έργου των προκατόχων τους.

 

Πριν από δύο χρόνια, όταν οι δημότες μας εξέλεξαν Δημοτική Αρχή, δώσαμε μία υπόσχεση: να εργαστούμε σκληρά με απώτερο σκοπό το όφελος των δημοτών. Αυτό κάναμε, αυτό κάνουμε και αυτό υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να κάνουμε!»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *