Δήμος Σιντικής : Απόσπασµα από το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ 1o   Αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2015…

 

Στο Σιδηρόκαστρο , σήµερα την 8η  του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2015  , ηµέρα Τρίτη    και ώρα 18:00  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Σιντικής, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 26682/4-12-2015  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,  η οποία επιδόθηκε σε όλους του ∆ηµοτικούς Συµβούλους και στο ∆ήµαρχος και δηµοσιεύθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώµα βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία µε την παρουσία δεκαεπτά     (17) µελών  και την απουσία δέκα  (10) µελών.  

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ζήτησε να συζητηθούν εκτάκτως τα παρακάτω (8)  οκτώ θέµατα :    

 

1 Αίτηµα τροποποίησης της 2792/18-6-2010 απόφασης του Γ.Γ της ΠΚΜ για την παραχώρηση των υπ’ αριθµ. 1424 και 1425 τεµαχίων αγροκτήµατος Λιβαδιάς .  2 Κατανοµή εξειδικευµένων πιστώσεων . 3 Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης παιδικών χαρών . 4 Αποδοχή οφειλής πρώην ∆ΗΚΕΠ . 5 Καθορισµός ποσού εισφοράς για συµµετοχή του ∆ήµου Σιντικής στο ∆ίκτυο Πόλεων. 6 Έγκριση κατασκευής καταφυγίου στο Καπνόφυτο. 7 Επί αιτήµατος  Επιτροπής Εργαζοµένων Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2/2015. 8 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ¨.    

Το 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Μελαδίνης Αθανάσιος Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και αναφέρθηκε στις  µε αριθµ. 221 , 229 και 240/2015 αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις  οποίες εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  την ανάγκη για τις µε αριθµ. 20, 22 και 23  αναµορφώσεις  του προϋπολογισµού 2015 . Στη συνέχεια ανέγνωσε στο σώµα τις αντίστοιχες αποφάσεις της  Οικονοµικής Επιτροπής . Ο κ. ∆εµερτζής Νικόλαος αφού έλαβε το λόγο είπε ότι θα καταψηφίσει το θέµα επειδή δεν έλαβε όλες τις  εισηγήσεις επί του θέµατος  και δεν είναι ενηµερωµένος.  

     Αφού ολοκληρώθηκε το θέµα  , ο κ.  Πρόεδρος  κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά . Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αφού άκουσε την  εισήγηση του θέµατος  και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις,  µετά από διαλογική συζήτηση  Κατά Πλειοψηφία  δεκατριών  (13)  ψήφων υπέρ και πέντε  (5) κατά     Αποφασίζει  

1. Εγκρίνει τη µε αριθµ. 20/2015  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ως ακολούθως:  

 Μεταφέρει από τους παρακάτω Κ.Α τις αντίστοιχες πιστώσεις  στο αποθεµατικό κεφάλαιο του  δηµοτικού προϋπολογισµού, ως εξής: – Από τον ΚΑ 20.6277.08 µε  τίτλο ‘’‘Εργολάβος αποκοµιδής απορριµµάτων’’ µεταφέρει  ποσό  76.000€  στο αποθεµατικό αυξάνοντάς το ισόποσα.   -Μεταφέρει από το  αποθεµατικό τις ακόλουθες πιστώσεις στους κάτωθι κωδικούς εξόδων: – Μεταφορά ποσού 39.000€ στον K.A. 25.6211.01 µε τίτλο ‘Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για παραγωγική διαδικασία’’. – Μεταφορά ποσού 357,76€ στον υφιστάµενο K.A. 80.8224.10 µε τίτλο ‘Απόδοση τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών’’ . – Μεταφορά ποσού 527,62€ στον υφιστάµενο  K.A. 80.8131 µε τίτλο ‘Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις ’’. – Μεταφορά ποσού  3.184,70€ στον υφιστάµενο  K.A. 80.8116 µε τίτλο¨ ∆απάνες προµήθειες αναλώσιµων’‘. Σχετική είναι η 21/2015 απόφαση  του  Ειρηνοδικείου Σιντικής που αφορά στην υπόθεση του ∆ηµητρίου Μιµίκου. – Μεταφορά ποσού  10.771,50€ στον υφιστάµενο  K.A. 80.8116 µε τίτλο ‘∆απάνες προµήθειες αναλώσιµων’ και  µεταφορά ποσού 5.130€ στον υφιστάµενο  K.A. 80.8113 ‘’Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων’’ .Σχετική είναι η  238/2015 απόφαση  του  Ειρηνοδικείου Σιντικής που αφορά στην υπόθεση του Χαράλαµπου Ιωσηφίδη.

 3

– – Μεταφορά ποσού    2.530  € στον υφιστάµενο  K.A. 00.6492 µε τίτλο ‘’∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων’’.  Σχετική είναι η 21/2015 απόφαση  του  Ειρηνοδικείου Σιντικής που αφορά στην υπόθεση του ∆ηµητρίου Μιµίκου και  καταδικάζει τον εναγόµενο µε δικαστικά έξοδα 130€ και τόκους υπερηµερίας  περίπου 350 € καθώς και  η  238/2015 απόφαση  του  Ειρηνοδικείου Σιντικής που αφορά στην υπόθεση του Χαράλαµπου Ιωσηφίδη και καταδικάζει τον εναγόµενο µε δικαστικά έξοδα 650€ και τόκους υπερηµερίας  περίπου 1.400€ – Μεταφορά ποσού 2.509,20€ στον υφιστάµενο  K.A. 30.6662.01 µε τίτλο ‘Προµήθεια ασφαλτικού υλικού ∆Ε ΚΕΡΚΙΝΗΣ ’’.  – Μεταφορά ποσού 3.450,15€ στον υφιστάµενο  K.A. 30.6662.02 µε τίτλο ‘Προµήθεια ασφαλτικού υλικού ∆Ε Πετριτσίου ’’.  – Μεταφορά ποσού 2.509,20€ στον υφιστάµενο  K.A. 30.6662.03 µε τίτλο ‘Προµήθεια ασφαλτικού υλικού ∆Ε ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ’’.  – Μεταφορά ποσού 1.254,60€ στον υφιστάµενο  K.A. 30.6662.04 µε τίτλο ‘Προµήθεια ασφαλτικού υλικού ∆Ε ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ’’.  – Μεταφορά ποσού 2.509,20€ στον υφιστάµενο  K.A. 30.6662.05 µε τίτλο ‘Προµήθεια ασφαλτικού υλικού ∆Ε ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ’’.  – Μεταφορά ποσού 6.273,00€ στον υφιστάµενο  K.A. 30.6662.13 µε τίτλο ‘Προµήθεια ασφαλτικού υλικού ∆Ε ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ’’.  – Μεταφορά ποσού 300€ στον υφιστάµενο  K.A. 00.6735 µε τίτλο ‘επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία’’. Σχετική η 303/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης επιχορήγησης του πολιτιστικού συλλόγου ‘’ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ’’.  

   Από την παρούσα αναµόρφωση προκαλείται µείωση στο αποθεµατικό του οποίου η πίστωση διαµορφώνεται στο ποσό των 15.394,95€. Η συνολική διαµορφωµένη πίστωση του αποθεµατικού δεν ξεπερνάει το 5% των τακτικών εσόδων.  

2. Εγκρίνει τη µε αριθµ. 22/2015  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ως  ακολούθως: Μεταφέρει  από το αποθεµατικό κεφάλαιο τις παρακάτω πιστώσεις  στους αντίστοιχους  Κ.Α  , ως εξής: – Μεταφορά ποσού 1.000€ στον νέο K.A. 10.7518..01 µε τίτλο ‘Συµµετοχή στην αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία ΄΄∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ΄΄  – Μεταφορά ποσού 2.000,00€ στον νέο K.A. 10.7518..02 µε τίτλο ‘Συµµετοχή στον  Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής Συνεργασίας    Από την παρούσα αναµόρφωση προκαλείται µείωση στο αποθεµατικό του οποίου η πίστωση διαµορφώνεται στο ποσό των 12.354,95€. Η συνολική διαµορφωµένη πίστωση του αποθεµατικού δεν ξεπερνάει το 5% των τακτικών εσόδων  

3. Εγκρίνει τη µε αριθµ. 23/2015  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ως  ακολούθως: 

A. Μεταφέρει από τον παρακάτω Κ.Α τις αντίστοιχες πιστώσεις  στο αποθεµατικό κεφάλαιο του  δηµοτικού προϋπολογισµού, ως εξής: – Από τον ΚΑ 30.7333.09 µε  τίτλο ‘Συντήρηση οδικού δικτύου’‘ µεταφέρει  ποσό  95.247,21€  στο αποθεµατικό αυξάνοντας το ισόποσα. – Μεταφέρει από το  αποθεµατικό τις ακόλουθες πιστώσεις στους κάτωθι κωδικούς εξόδων: 

– Μεταφορά ποσού 77.147,21€ στον K.A. 80.8122 µε τίτλο ‘’Εργα’’. Σχετική η 1290/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης που αφορά την υπόθεση της Σεβαστιανής Νάνου.(σχετικό το υπ΄άριθ. τιµ. 49/01-10-2013)

 4

– Μεταφορά ποσού 18.100€ στον νέο K.A. 00.6823 µε τίτλο ‘’Τόκοι υπερηµερίας χρήσης’’. Σχετική η 1290/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία υποχρεώνει τον εναγόµενο ∆ήµο Σιντικής να καταβάλλει στην ενάγουσα Σεβαστιανή Νάνου, τους νόµιµους τόκους υπερηµερίας υπολογιζόµενους από τις ηµεροµηνίες επίδοσης των οχλήσεων   

B. Μεταφέρει από τον παρακάτω Κ.Α τις αντίστοιχες πιστώσεις  στο αποθεµατικό κεφάλαιο του       δηµοτικού προϋπολογισµού, ως εξής: – Από τον ΚΑ 20.6662.01 µε  τίτλο ‘Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δικτύου ΦΟΠ ∆Ε Κερκίνης’‘ µεταφέρει  ποσό  2.029,50€  στο αποθεµατικό . – Από τον ΚΑ 20.6662.02 µε  τίτλο ‘Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δικτύου ΦΟΠ ∆Ε Πετριτσίου’‘ µεταφέρει  ποσό  4.974,74€  στο αποθεµατικό . – Από τον ΚΑ 20.6662.03 µε  τίτλο ‘Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δικτύου ΦΟΠ ∆Ε Σιδηροκάστρου’‘ µεταφέρει  ποσό  3.886,19€  στο αποθεµατικό. – Από τον ΚΑ 20.6662.04 µε  τίτλο ‘Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δικτύου ΦΟΠ ∆Ε Προµαχώνα’‘ µεταφέρει  ποσό  4.113,86€  στο αποθεµατικό. – Από τον ΚΑ 20.6662.05 µε  τίτλο ‘Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δικτύου ΦΟΠ ∆Ε Αγκίστρου’‘ να µεταφερθεί ποσό  4.113,86€  στο αποθεµατικό . – Από τον ΚΑ 20.6662.06 µε  τίτλο ‘Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δικτύου ΦΟΠ ∆Ε Αχλαδοχωρίου’‘ µεταφέρει  ποσό  4.113,86€  στο αποθεµατικό. 

    Από τις παραπάνω µεταφορές πιστώσεων το αποθεµατικό ενισχύεται µε το ποσό των       23.232,01€.      Μεταφέρει  από το αποθεµατικό πίστωση  στον  νέο K.A. 15.6691 µε τίτλο ‘’Προµήθεια ειδών      φωταγωγήσεων’’.  

Γ . Μεταφέρει  από το αποθεµατικό κεφάλαιο πίστωση 9.500 €  και την κατανέµει στους κάτωθι       ΚΑ εξόδων: – Μεταφορά ποσού 4.000€ στον νέο Κ.Α 10.7518.03 µε τίτλο ‘Συµµετοχή του ∆ήµου Σιντικής στο ∆ίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την ανάπτυξη’’.  – Μεταφορά ποσού 4.000€ στον Κ.Α.  10.6021 µε τίτλο ‘Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται δώρα εορτών γενικά και ειδικά Τακτικά επιδόµατα)’’.  – Μεταφορά ποσού 1.500€ στον Κ.Α.  10.6052 µε τίτλο ‘Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου’’.  

   Από την παρούσα αναµόρφωση προκαλείται µεταβολή στο αποθεµατικό του οποίου η πίστωση διαµορφώνεται στο ποσό των 2.854,95€. Η συνολική διαµορφωµένη πίστωση του αποθεµατικού δεν ξεπερνάει το 5% των τακτικών εσόδων.  

 

Μειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) ∆εµερτζής Νικόλαος 2) Ζλατίντσης Ευθύµιος 3) Πασχαλίδης Θεόδωρος 4) Ιντζές Νικόλαος 5) Λούγγος Ζήσης.   

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *