Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής

Με 48 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου στις 7 το βράδυ. Τα θέματα είναι :

 

 

ΘΕΜΑ 1         Ορισμός συμβούλων (2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών) μετά από κλήρωση για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής  στο Δήμο Σιντικής για τα έργα αξίας μέχρι 5.869,41€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

ΘΕΜΑ 2         Ορισμός συμβούλων (1 τακτικού και 1 αναπληρωματικού) μετά από κλήρωση για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής στο Δήμο Σιντικής για τα έργα αξίας πάνω από 5.869,41€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 3         Ορισμός συμβούλων (1 τακτικού και 1 αναπληρωματικού) μετά από κλήρωση για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής εργασιών

ΘΕΜΑ 4         Ορισμός συμβούλων (1 τακτικού και 1 αναπληρωματικού μετά από κλήρωση για τη σύσταση επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων

ΘΕΜΑ 5         Ορισμός συμβούλων για τη σύσταση επιτροπής  καταστροφής ευτελούς αξίας κινητών πραγμάτων

ΘΕΜΑ 6         Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αναπλάσεις στον οικισμό Καλοχωρίου”.

ΘΕΜΑ 7         Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση – επισκευή νεκροταφείου Δ.Δ. Καστανούσας”.

ΘΕΜΑ 8         Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση – επισκευή νεκροταφείου Δ.Δ. Νεοχωρίου”.

ΘΕΜΑ 9         Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Συντήρηση βελτίωση υποδομών άρδευσης (Καπνόφυτο –Αχλαδοχώρι )

 

ΘΕΜΑ 10       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  Βελτίωση υποδομών άρδευσης κοινότητας άρδευσης κοινότητας Αχλαδοχωρίου

 

ΘΕΜΑ 11       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση πλατείας στον οικισμό Σταυροδρομίου”.

ΘΕΜΑ 12       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Δημοτική Οδοποιία ”.

ΘΕΜΑ 13       Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή και συντήρηση τσιμενταυλάκων”.

ΘΕΜΑ 14       Έγκριση μελέτης με τίτλο  «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 15       Έγκριση παράτασης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (σχετ. η από 22/10/2012 εισήγηση μας )

ΘΕΜΑ 16       Υλοποίηση της πράξης για την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης αποκλειστικά από πιστώσεις του ΕΣΠΑ.

ΘΕΜΑ 17       Αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την αποπληρωμή της μελέτης ¨Μετρήσεις και έρευνα κυκλοφορίας στο Σιδηρόκαστρο¨.

ΘΕΜΑ 18       Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για την εκτέλεση του έργου ¨Επισκευή νεκροταφείου Βαμβακοφύτου¨.

ΘΕΜΑ 19       Αλλαγή διευθύνουσας υπηρεσίας έργων και μελετών

ΘΕΜΑ 20       Μεταβίβαση  αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Υπηρεσία για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών.

ΘΕΜΑ 21       Έγκριση στοιχείων  απολογισμού του Δήμου δ΄  τριμήνου 2012.

ΘΕΜΑ 22       Έγκριση προϋπολογισμού 2013 του Ν.Π ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨

ΘΕΜΑ 23       Έγκριση προϋπολογισμού 2013 του Ν.Π ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨

ΘΕΜΑ 24       Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Ν.Π ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨

ΘΕΜΑ 25       Καθορισμός ειδικοτήτων για την απασχόληση  τριών (3) ατόμων στο Ν.Π ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΘΕΜΑ 26       Αποδοχή και κατανομή ποσού 62.756,05 €  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων , ποσού 25.355,80 € για κάλυψη δαπανών θέρμανσης και ποσού 20.660 € συντήρηση /επισκευή των σχολικών μονάδων.

ΘΕΜΑ 27       Χορήγηση άδειας για την καταστροφή υλικού της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 28       Απόδοση ποσού 5.643,65 €  που αντιστοιχεί σε μισθώματα σχολικού κλήρου στην Α’/ θμια σχολική Επιτροπή 

ΘΕΜΑ 29       Συζήτηση περί δημοπράτησης ή μη των καταστημάτων 1 και 3 της κοιλάδας Κρουσοβίτη και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 30       Τροποποίηση της με αριθμ. 344/2012 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού θέσεων στάσιμου /πλανόδιου εμπορίου.

ΘΕΜΑ 31       Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

ΘΕΜΑ 32       Χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄.

ΘΕΜΑ 33       Επί αιτήσεως Πέγκα Ευφραξίας για μεταφορά της με αριθμ. 9/2012 άδειας στάσιμου εμπορίου ως προς τη θέση από τα με αριθμ. 679 τεμάχιο στο με αριθμ. 674 τεμάχιο του αγροκτήματος Λιβαδιάς.

ΘΕΜΑ 34       Εκποίηση 3.111,19 τ.μ. κοινόχρηστης έκτασης από το υπ’ αριθμ. 3758 τεμάχιο του αγροκτήματος Άνω Ποροϊων.

ΘΕΜΑ 35       Τροποποίηση της με αριθμ. 321/2012 απόφασης περί ¨Σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου , Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας , ¨Αναπτυξιακής Ελληνικής Θερμαλιστικής α.ε¨.

ΘΕΜΑ 36       Επί αιτήσεως Συλλόγου Καρναβαλιστών Σιδηροκάστρου για οικονομική ενίσχυση με σκοπό τη διοργάνωση της καρναβαλικής παρέλασης 2013.

ΘΕΜΑ 37       Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Πετριτσίου  για οικονομική ενίσχυση με σκοπό τη διοργάνωση της καρναβαλικής παρέλασης 2013 .

ΘΕΜΑ 38       Κατανομή και απόδοση επιχορηγήσεων στα νομικά πρόσωπα του Δήμου.

ΘΕΜΑ 39       Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

ΘΕΜΑ 40       Δωρεάν παραχώρηση χώρου και κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τη λειτουργία γραφείου ΙΚΑ στο Σιδηρόκαστρο.

ΘΕΜΑ 41       Επί αιτήσεως Λαογραφικού Συλλόγου Αγκίστρου για δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας Κέντρου Νεότητας

ΘΕΜΑ 42       Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Αγκίστρου (β΄όροφος κτιρίου Κέντρου Πληροφόρησης)

ΘΕΜΑ 43       Ανατροπή δεσμεύσεων ματαιωμένων δαπανών .

ΘΕΜΑ 44       Ανατροπή δεσμεύσεων μη εξοφληθέντων υποχρεώσεων.

ΘΕΜΑ 45       Τροποποίηση της με αριθμ. 17/2012 προγενέστερης απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων για έκδοση άδειας παραγωγού.

ΘΕΜΑ 46       Αποδοχή της χρήσης μηχανήματος έργου από τη Δ.Τ.Ε και οικονομική κάλυψη των απαιτούμενων καυσίμων λειτουργίας.

ΘΕΜΑ 47       Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013.

ΘΕΜΑ 48       Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση δαπάνης για συμμετοχή στις δράσεις των προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ-Κοινωνικός Στρυμόνας και ΤΟΠΣΑ Σερραϊκή Γη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *